ၽၢႆႇတႆး

သဵၼ်ႈမၢႆပပ်ႉ ၽၢႆႇတႆး ဢၼ်မီးတီႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်

>>> လိၵ်ႈမိူင်း (လိၵ်ႈၶိုၼ်)


 

>>> ပိတၵၢတ်ႈ တႆး


>>>  မၵ်ႉၵၸိၼ်း လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမၢႆတွင်း


>>> ပပ်ႉပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းႁၼ်


>>> ပပ်ႉပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းႁၼ်


ပပ်ႉတၢင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်းထႅမ်ဝႆႉထႅင်ႈ ၼႂ်းပီ – 2018 တၢင်းသဵင်ႈ