ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းၸဝ်ႈၶူးၵုမႃရ ၶမ်းၸိုၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸူမ်ႈၶူး M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သယမ်ႇ University of Siam ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19.6.2017. တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သယၢမ် မီးပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼႆသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းမူတ်းသီႇႁဵင်ၸမ်​​၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးသင်ႇၶႃႇတႆးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၊ ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ ၶမ်းၸိုၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း​​ ဢၼ်ႁဵၼ်းသုတ်း  University of Siam, Bangkok ပီၼႆႉၼၼ်ႉ​​ၵေႃႈ M.B.A. (Master of Business Administration) ၼႆယူႇၶႃႈ၊ ​​ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ ငိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရႁဝ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈ​​ဢေႃႈ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ်… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးသိုပ်ႇမိုတ်ႈၼႄႉၼမ်းပပ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သီရိၸယဝတၼပူရ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ (19/06/2017) လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပၢင်ပွႆးသိုပ်ႇမိုတ်ႈၼႄႉၼမ်းပပ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သီရိၸယဝတၼပူရ University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ်ပိုတ်ႇပၼ်တီႈၵႂၢင်ႈ (တသပေႃထိ)ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ၽၢႆႇပႃႇလိ ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝိၸိတ်တထမ်မ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉတႅမ်ႈမၼ်း တေလႆႈဝႃႈပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၾိင်ႈထုင်းလႄႈ လႆႈၸိုဝ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်းၶဝ် ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ… Read more »

သင်ႇၶတႆးမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ ( 12ႉ06ႉ2017) လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ႁူမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းသီရိလင်းၵႃ ဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇသေ မၢင်းၸိူဝ်းၵေႃႈ လႆႈလူႉလႆႈဢႃႇယုဢသၢၵ်ႈၵႂႃႇ 100 ပၢႆ ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်လႆႈႁၢမ်းတီႈယူႇၵေႃႈမီးတင်းၵႂႃႇတင်းၼမ်၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ႁၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်လႄႈ ၸိူဝ်းႁဝ်းႁႃး ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉၼင်ႇပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁွမ်ၵၼ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ငိုၼ်းႁူးပီးတင်းသဵင်ႈ Rs. 103000 ပျုးတဵမ်တဵမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ သၽႃႇဝ ၽိင်းတိုၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမဵဝ်းဢၼ်ႁၢမ်ႈၵၼ်လႆႈ၊… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ – 2017

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 02.06.2017 တီႈမိူင်းသီရိလင်းၵႃ၊ (ဢမ်ႇၼၼ်) မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ဢၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pali University of Sri Lanka  (BPU) ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင် ႁပ်ႉၸုမ်ႈၵႂႃႈၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈထၢၼ်ႈထၢၼ်ႈယူႇတီႈၶႃႈဢေႃႈ။ Bandaranaike Memorial International Conference Hall ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈမိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ ၊ (ဢမ်ႇၼၼ်) မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ  ဢၼ်ႁူမ်ႈပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇသေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ်… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸူပ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉ B.A. ၼႂ်းပီ 2017

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ (23-05-2017) ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈထၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ် သွင်ႁွင်ႈ (Faculty of Humanities & Faculty of Social Sciences) ၶွင် ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႇလၼီႇယ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၸူပ်းပူၼ်ႉ B.A. (General) လႄႈ B.A. (Special) ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးႁဝ်း ဢၼ်ၸူပ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉ B.A. မီးၵဝ်ႈၸဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢၼ်ၸူပ်းလႆႈ… Read more »

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ​​တေႃႇတိၼ်ႇတိၼ်ႇမိၼ်ႉ တင်း မႄႈဢွၵ်ႇလူင် တွၵ်ႇတိူၵ်ႇ ​​တေႃႇတႅတ်ႉꧦၼွႆႇ ၽူႈ​​ၵေႃႇတင်ႈ Dana Sri Lanka Society Scholarship ထူၼ်ႈတဵမ် 20 ပီတဵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/05/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 01:00 တေႃႇ 03:00 ႁူဝ်ၶမ်ႈ မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃၼႆႉ လႄႈ မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ​​တေႃႇတိၼ်ႇတိၼ်ႇမိၼ်ႉ တင်း မႄႈဢွၵ်ႇလူင် တွၵ်ႇတိူၵ်ႇ ​​တေႃႇတႅတ်ႉꧦၼွႆႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈ​​ၵေႃႇတင်ႈ Dana Sri Lanka Society Scholarship ထူၼ်ႈတဵမ် 20 ပီတဵမ်၊ တီႈ… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A, M.A

ၼႂ်းပီ 2017 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး တင်းၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ B.A တင်း M.A တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်မႁႃၸူး လႃးလူင်းၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းဝၢင်းၼွႆႉ ၸိုင်ႈထႆး ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉ ထႃးတီႈၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း 500 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/05/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:30-16:00 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသင်ၶတႆးတင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်း ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး… Read more »

ၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီယ တေႁပ်ႉသွၼ်ပၼ် ပႃလိ ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်း

တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီယ တေႁပ်ႉသွၼ်ပၼ် ပႃလိ ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ၊ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းတႃႇၶဝ်ႈသွၼ်ဢဝ် — သင်ဝႃႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈသေဢၼ်ဢၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သေလင်လင် (ဢမ်ႇၼၼ်) ၽူႈဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈ ၸုမ်ႈ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉပဵင်းတႃႇၶဝ်ႈယူႇၼႆၸိုင် ၶိုၼ်ႈသွၼ်ဢဝ်လႆႈယူႇ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းမႃး လိၵ်ႈပႃႇလိသင်သေၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလႆႈယူႇၼႆၶႃႈ၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်သမ်ႉတေသွၼ်ၽၢၵ်ႈလေႃးၵႂႃႇယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၵႃႈၶၼ်တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်း > Rs. 15000 ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း > 120 ၸူဝ်ႈမူင်း… Read more »

ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ လႆႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15.05.2017 ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ လႆႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ လွၵ်းလၢႆးလူလိၵ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃရႃမ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇတီႈၶႃႈဢေႃႈ၊ သင်ဝႃႈပဵၼ်မႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉၸိုင် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေလႆႈဝႆႉပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသေ ၶတ်းၸႂ်ဢဝ်ယူႇယဝ်ႉ၊

ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ မူႇၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ14/05/2017 ပဵၼ်ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈပုၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇႁဝ်းႄတႉႄတႉဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူႇၸႃႇ ၼႆႄလႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းလီမီးမင်ႇၵလႃႇ ယႂ်ႇလူင်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၊ တူၼ်ၶမ်းၸဝ်ႈၶူးလူင် ပူဝ်ႇၽဵတ်ႇသိူဝ်ႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ  ထမ်ႇမသႃႇမိ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉပုတ်ႉထဝိႁႃႇရ ဢွၵ်ႉၽွတ်ႇ ၊  လႆႈယေႃးၶိင်း ပုၼ်ႈတႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ႄလႈ  ဢၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းသီႇရိလင်ႇၵႃႇ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇ တူၼ်မျၢတ်ႈၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း  ၊  ၼႂ်းဝၼ်း ဝိသႃႇၶပူႇၸႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်း ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ ငႆၢးဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈၵိူတ်ႇ  ႁူပ်ႉလႆႈသပ်ႇပၺ်ႇၺုတၺၢၼ်ႇ ႄလႈၶဝ်ႈၸၢမ်ႈမႁႃႇပရိၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ… Read more »