ပၢင်ၵုမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ၼႃႈၶဝ်ႈဝႃႇ ၼႂ်းပီ – 2018

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28 July 2018  ပဵၼ်ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃႇယဝ်ႉၼႆလႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈၵူႈတီႈတီႈ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်းယူႇၵူႈတီႈတီႈယဝ်ႉ၊ ၸိူင်ႉၼင်ၼၼ်လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ သင်ႇၶတႆး ဢၼ်လုၵ်ႈတီႈမိူင်းတႆး ၵူႈတီႈသီႇလႅၼ်သေ မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇ မိူင်းသီရိလင်းၵႃၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈဝႃႇၸိူင်ႉပိူၼ်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တွၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ – ၸဵမ် ပၢႆးတွၼ်ႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈပႃးလႂ် တေလႆႈႁဵတ်းဢၼ်လႂ်၊ တူၵ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈၶူးမႁေႃသထႃလင်ၵႃရႃၽိဝမ်သ ဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉ PhD တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပေႇရတၼီယ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25 May 2018 ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးမႁေႃသထႃလင်ၵႃရႃၽိဝမ်သ လႄႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးၸူပ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉၸုမ်ႈၶူး PhD တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ် ပေလတၼီယ ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ ဢၼ်လႆႈမီးလွင်ႈတူဝ်ထူပ်းမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်လႆႈ လတ်းၶၢမ်ႈတၢင်းယၢပ်ႇယၢၵ်ႈမႃး ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်မၢင်မဵဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇထၢင်ႇသေလႆႈၺႃးမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ် ဢၼ်ႁဝ်းထၢင်ႇဝႆႉ မၼ်းၵေႃႈၵဵဝ်ႇၸွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်း… Read more »

တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၸဝ်ႈဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ B.A, M.A & Diploma ၼႂ်းပီ 2018

တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ လွင်ႈဢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈဢဝ်ႁဵၼ်းဢဝ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၸူပ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉ B.A, M.A & Diploma ၵႂႃႇ ၼႂ်းပီ 2018 ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတႆးႁဝ်းၵေႃႈ တေႃႈၸူပ်းပူၼ်ႉ/ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉ M.A (23) ၸဝ်ႈ၊ Diploma (9) ၸဝ်ႈ… Read more »

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းဝႆႈၽြႃး မူႇၸေႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း

     မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04 May 2018 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႄႈ ၸုမ်းဝႆႈၽြႃး မူႇၸေႈ ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇ ၸေႃတိၵ ၊ ဝိႁၢၼ်ႇပၺ်ႇၺႃႇရႃမ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ မႃးဝႆႈၽြႃး၊ ဢွင်ႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယၢမ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ (ႁွင်ႉ) မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၼၼ်ႉလႄႈသင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မီးသုၼ်ႇလီ မႃးႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ဢၼ်… Read more »

ပၢင်ၵုမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01.04.2018

         မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01 April 2018 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ မီးပၢင်ၵုမ် ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းလၢႆလၢႆလွင်ႈ လၢႆလၢႆဢၼ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေလီသေဢွၼ်တွၼ်းသေၵဝ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢေႃးဝႃႇတႃႇ ၸရိယၶဝ်ၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႇယၵ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ မီးတၢင်းၶေႃႈႁၼ်ထိုင်လီသေ ပွၼ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉၶဝ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ၸဝ်ႈၶူးတုလဝ်း ပၼ်ၶေႃႈဢေႃးဝႃႇတ ၊ ၸဝ်ႈၶူးၶေမႃၸႃရ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈၸႅၵ်ႇၼႄ ၵျွင်းၸဵတ်း ၸၼ်ႉ ၊ ၸဝ်ႈၶူးသေႃၽိတ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်… Read more »

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီ ပပ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ မၢႆ-19 ၼႂ်းပီ 2017 ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပပ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းၵူႈပီပီၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းလၢၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ဢၼ်ပီႈၼွႁဝ်းၶဝ်ပႂ်ႉဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃယဝ်ႉၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူႈငဝ်းလၢႆးမီးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇ မွၵ်ႉသၢမ်လိူၼ်ၼႆႉၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈပွင်ႇၸႂ်ပၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပပ်ႉၼႆႉ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ၊  ယဝ်ႉ မၢႆ – 19 ယဝ်ႉၼႆၶႃႈ၊ ၵူႈပီပီတႄႉ ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ် December ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပီၼႆ မီးလွင်ႈတၢင်းၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇယူႇဢေႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႄႈ ၸုမ်းဝႆႈၽြႃး ၸဝ်ႈသြႃႇပၼ်တိတ ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 March 2018 ၸင်ႇမီး ၸဝ်ႈသြႃႇ ပၼ်တိတ ( ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး)၊ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ သေ ၸုမ်းတၵ်ႉၵႃႇသထႃးၶဝ် လွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် မႃးဝႆႈၽြႃးပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇလႄႈ မႃးဝႆႈပႃးၶဵဝ်ႈၵႅဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ မႃးသူႇၸႂ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇပႃးၵေႃႈဝႃႈလႄႈ မႃးၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉ မၵုတႃႇရႃႇမ ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ လႆႈဝႃႈပဵၼ်… Read more »

ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢၼ်လႆႈၸူပ်းပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉ M.A & B.A

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03. 12.2017 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သႃႇသၼ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သႃႇသၼ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ မီးပၢင်ၼွပ်ႈပၼ်ၸုမ်ႈၶူး M.A လႄႈ B.A ၼႆလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈတႆး ႁႃႈတူၼ်ႁူၵ်းပႃး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈပႃးၼႆယူႇယဝ်ႉဢေႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်တၵ်ႉၵႃႇသထႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၶဝ်ႈၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈမႃးႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်း လၵ်းလႅမ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈၸိုၼ်ႇမႃးပီႈယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသထႃးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈတီႈ ဝတ်ႉတႆးၵဝ်ႇလၵ်း ၊… Read more »

ၶၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸၼ်ႉ Diploma for B.A. ပီ 2018 တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီႇယ ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ

ၶၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸၼ်ႉ Diploma for B.A. ပီ 2018 ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေလၼီယ ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸၼ်ႉ (Diploma for B.A.) တႃႇၼႂ်းပီ 2018 ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃးသိုပ်ႇႁဵၼ်းတီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း (Relevant Documents) ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇ ဢီးမေးလ် ဢၼ်ပႃးၸွမ်း ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ၵွၼ်ႇၼႃႈ လိူၼ်ၸၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ… Read more »

ပၢင်လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း ၵထိၼ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

ဝၼ်းထိ 15.10.2017 ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃသႃရ ၶမ်းသီ လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၸေႃတိပႃလ မိူင်းပၼ်ႇ လုင်းၼၼ်တိယ သီႇသႅင်ႇ၊ ၼၢင်းသႅင်ဢွင်ႇ ထုင်ႉပူင်း၊ ၸၢႆးတိမႃႇ ၽၢႆၶုၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၵေႃၶမ်း လွႆၶေႃ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆးတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း သၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇမႃးတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ တင်းသဵင်ႈ (100)ၸုမ်ႇ၊ လႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး… Read more »