လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ သုတ်ႇမုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ဢႃႇယုထူၼ်ႈထိုင် 54 ပီတဵမ်

ႁၢင်ႈၽၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ဢႃႇယုထူၼ်ႈထိုင် 54 ပီတဵမ်၊ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ၊ လႄႈ တီႈၵွင်းမူးၵေႇလၼီယ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ပေႃးတေယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းလီၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပွတ်းၼႂ် တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇမႆႉ… Read more »

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်တေမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ၼႂ်းပီ 2019 ၊

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်တေမႃး ႁဵၼ်းလိၵ်ႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေပႃးဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇတီးတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၾွမ်ႇ တႃႇတေထႅမ် ပိုၼ်းၵႅပ်ႈသုၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လုတ်ႇၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ လႆႈယူႇၶႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ မႄႈဢွၵ်ႇၼၢင်းမျုႉၸိင်ႇ (သုထမ်ႇမသိင်ႇၵီႇ) တၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမသႃရႃလင်ၵႃရ ၵၢပ်ႈသွမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 November 2018 ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမသႃရႃလင်ၵႃရ (ၶိူဝ်းလီ)၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇ ရႃႇမ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇ ၼၢင်းမျုႉၸိင်ႇ (သုထမ်ႇမသိင်ႇၵီႇ) ႁူင်း ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁေႃ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၵၢပ်ႈမွၵ်ႇၼမ်ႉၾႆးတဵၼ်း၊ ၸဵမ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ သေ ယၢတ်ႈၼမ်ႉၶွမ်ႈတဝ်ႈယဝ်ႉ၊ တၢၼ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ Rs. 10000 ၊ လိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး… Read more »

ၶၢဝ်ႇလီ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလီငၢမ်းယဝ်ႉ

ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မုင်ႈမွင်းလႄႈ ၶႂ်ႈႁၼ် ၶႂ်ႈမီးယူႇၼၼ်ႉ ၵမ်းၼႆႉထိုင်မႃးၵမ်းႁဝ်းႁႃး လႆႈႁၼ်မႃးယဝ်ႉၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းႁိုင် မွၵ်ႉ 9 – ပီ၊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ယၢမ်ႈလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄမႃးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ ၊ မိူဝ်းဝၼ်းထိ 14 November 2018 ၼၼ်ႉ တႄႇပိုၼ် ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလီတွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ တေပဵၼ်မႃး… Read more »

မၢႆတွင်း ၸဝ်ႈၶၢဝ် ဢိသ်ၸရိယဝမ်သီ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၼ တၢင်းလီပၼ် ပေႃႈမႄႈ သွင်ၸဝ်ႈသွင်ပႃး တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 October 2018 ၸဝ်ႈၶၢဝ် ဢိသ်ၸရိယဝမ်သီ ႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇ ၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ပေႃႈၸဝ်ႈၵေးၸူး လုင်းထမ်းသွႆႈသႅင်၊ ဢႃႇယု 82 (သဵင်ႈလႆႈ 4 လိူၼ်) မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး ၼၢႆးထမ်းသွႆႈသႅင်၊ ဢႃႇယု 82 (သဵင်ႈလႆႈ 1 ပီ) ဝၢၼ်ႈတမ်းၶွၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သွင်ၸဝ်ႈသွင်ပႃး ဢၼ်လႆႈလုႁၢႆ သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ 1ႉ တၢင်ႇသွမ်းၶမ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈ… Read more »

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူး ဝႃယႃမိၼ်တႃၽိပႃလ ( သတ်ꩪမ်မၸေႃတိၵꩪၸ၊ ပရိယတ်တိသတ်ꩪမ်ပႃလ ꩪမ်မႃၸရိယ၊ သႃသၼꩪꩡ ꩪမ်မႃၸရိယ၊ M.A, Sri Lanka)

ဝၼ်းထိ 17 October 2018 ၸဝ်ႈၶူး ဝႃယႃမိၼ်တႃၽိပႃလ ၊ ႁဵတ်းပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇတီႈမၢႆတွင်း။ တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ။ လိူဝ်ၼႆႉဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈမိူင်းတႆးသေ တီႈဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ သီႇပေႃႉ၊ ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃးၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵုသူဝ်ႇမီးတီႈၼႆႈ တီႈပုၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၸဵမ်ဝေႇၼေယသုၶိတ တုၶိတ သတ်တဝႃႇ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ သေၵမ်းလူၺ်ႈတႃႉၼေႃး… Read more »

ပၢင်သွၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ လွၵ်းလၢႆးလူလိၵ်ႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ M.Phil, Ph.D ၶဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27,29,31 August 2018 ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃၼၼ်တ (မိူင်းတူၼ်) ဢဝ်တၢင်းၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ၊ ၵရုၼႃႇသေ ပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသုင် လႄႈ လွၵ်ႈလၢႆးလူလိၵ်ႈၸၼ်ႉသုင် တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁဵၼ်း M.Phil ၶဝ်လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ် တေၶိုၼ်ႈထိုင်ၵႂႃႇလႆႈ ၸၼ်ႉ Ph.D ၵႂႃႇယူႇ- ဢဝ်ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းသၢမ်ဝၼ်း တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထိ 27 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 31 ၶႅၼ်ႈဝၼ်း (27,29,31)… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး လွတ်ႈပရိတ်ႈယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 August 2018 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတိူင်းၵႃး ပေႃးတေလႆႈမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈသြႃႇၵႃလိၼ်တ (ဢေႃးဝႃႇတႃၸရိယ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ) လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃယၵၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈမီးလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ႈပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် သေ ယိူင်းၸူးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈတူၵ်းၵိၼ်းယူႇ၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈ ဢမ်ႇမီးၽွမ်ႉႁွမ်ႈၵၼ်၊ လွင်ႈမီးထၢင်ႇထိူမ် ၼိူဝ်ၵၼ်၊ လွင်ႈသေႉၼႄးၵၼ် တႄႇၵႂႃႇ ၽေးၶဵၼ်လူင်ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ… Read more »