ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၶၢဝ်ႇလီ ၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ၺႃၼၼ်တ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပေရတေၼိယ၊ ဝဵင်းၵၼ်ႇတီႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 December 2018 ၊ ႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃၼၼ်တ ဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူးလူင် Ph.D  တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပေရတေၼိယ၊ ဝဵင်းၵၼ်ႇတီႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။

ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ထမ်မသႃမိ D.Phil (Oxford) လႄႈ ပၢင်ၵုမ် ၸၢဝ်းထေရဝႃႇတ ၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26 November 2018 ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ပၢၼ်ႇ တရၼႃႇယၵေႇ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉၶဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈ ႁူင်းသဝ်း Hotel Galadari,… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ သုတ်ႇမုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ဢႃႇယုထူၼ်ႈထိုင် 54 ပီတဵမ်

ႁၢင်ႈၽၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ဢႃႇယုထူၼ်ႈထိုင် 54 ပီတဵမ်၊ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ၊ လႄႈ တီႈၵွင်းမူးၵေႇလၼီယ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ပေႃးတေယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းလီၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပွတ်းၼႂ် တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇမႆႉ… Read more »

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်တေမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ၼႂ်းပီ 2019 ၊

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်တေမႃး ႁဵၼ်းလိၵ်ႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေပႃးဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇတီးတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၾွမ်ႇ တႃႇတေထႅမ် ပိုၼ်းၵႅပ်ႈသုၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လုတ်ႇၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ လႆႈယူႇၶႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ မႄႈဢွၵ်ႇၼၢင်းမျုႉၸိင်ႇ (သုထမ်ႇမသိင်ႇၵီႇ) တၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမသႃရႃလင်ၵႃရ ၵၢပ်ႈသွမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 November 2018 ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမသႃရႃလင်ၵႃရ (ၶိူဝ်းလီ)၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇ ရႃႇမ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇ ၼၢင်းမျုႉၸိင်ႇ (သုထမ်ႇမသိင်ႇၵီႇ) ႁူင်း ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁေႃ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၵၢပ်ႈမွၵ်ႇၼမ်ႉၾႆးတဵၼ်း၊ ၸဵမ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ သေ ယၢတ်ႈၼမ်ႉၶွမ်ႈတဝ်ႈယဝ်ႉ၊ တၢၼ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ Rs. 10000 ၊ လိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး… Read more »

ၶၢဝ်ႇလီ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလီငၢမ်းယဝ်ႉ

ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မုင်ႈမွင်းလႄႈ ၶႂ်ႈႁၼ် ၶႂ်ႈမီးယူႇၼၼ်ႉ ၵမ်းၼႆႉထိုင်မႃးၵမ်းႁဝ်းႁႃး လႆႈႁၼ်မႃးယဝ်ႉၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းႁိုင် မွၵ်ႉ 9 – ပီ၊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ယၢမ်ႈလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄမႃးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ ၊ မိူဝ်းဝၼ်းထိ 14 November 2018 ၼၼ်ႉ တႄႇပိုၼ် ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလီတွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ တေပဵၼ်မႃး… Read more »

မၢႆတွင်း ၸဝ်ႈၶၢဝ် ဢိသ်ၸရိယဝမ်သီ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၼ တၢင်းလီပၼ် ပေႃႈမႄႈ သွင်ၸဝ်ႈသွင်ပႃး တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 October 2018 ၸဝ်ႈၶၢဝ် ဢိသ်ၸရိယဝမ်သီ ႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇ ၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ပေႃႈၸဝ်ႈၵေးၸူး လုင်းထမ်းသွႆႈသႅင်၊ ဢႃႇယု 82 (သဵင်ႈလႆႈ 4 လိူၼ်) မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး ၼၢႆးထမ်းသွႆႈသႅင်၊ ဢႃႇယု 82 (သဵင်ႈလႆႈ 1 ပီ) ဝၢၼ်ႈတမ်းၶွၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သွင်ၸဝ်ႈသွင်ပႃး ဢၼ်လႆႈလုႁၢႆ သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ 1ႉ တၢင်ႇသွမ်းၶမ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈ… Read more »

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူး ဝႃယႃမိၼ်တႃၽိပႃလ ( သတ်ꩪမ်မၸေႃတိၵꩪၸ၊ ပရိယတ်တိသတ်ꩪမ်ပႃလ ꩪမ်မႃၸရိယ၊ သႃသၼꩪꩡ ꩪမ်မႃၸရိယ၊ M.A, Sri Lanka)

ဝၼ်းထိ 17 October 2018 ၸဝ်ႈၶူး ဝႃယႃမိၼ်တႃၽိပႃလ ၊ ႁဵတ်းပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇတီႈမၢႆတွင်း။ တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ။ လိူဝ်ၼႆႉဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈမိူင်းတႆးသေ တီႈဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ သီႇပေႃႉ၊ ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃးၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵုသူဝ်ႇမီးတီႈၼႆႈ တီႈပုၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၸဵမ်ဝေႇၼေယသုၶိတ တုၶိတ သတ်တဝႃႇ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ သေၵမ်းလူၺ်ႈတႃႉၼေႃး… Read more »