ၶၢဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း

Up to date ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း
ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ ၼႂ်းပီ 2018

သဵၼ်ႈမၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႁူဝ်ႇ ၊ ဢၼ်လႆႈ Update ထႅင်ႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ (20 May 2018) ဢၼ်ၸိူဝ်းၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉၶဝ် တၢင်ႇလဝ်ႈဝႆႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ ဢၼ်တူၵ်း လႄႈ ဢၼ်ပႆႇတူၵ်းသေ ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးယဝ်ႉ လႄႈ ဢၼ်ပႆႇႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႆႉ တေမီးယူႇ 23 ၸဝ်ႈ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်တေမႃးႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A , M.A သေ တၢင်ႇဝႆႉတီႈ Kelaniya ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လိၵ်ႈႁွင်ႉတင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႃးယဝ်ႉၼႆၶႃႈလႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်း ဢၼ်ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တီႈတႂ်ႈၼႆႉ ၼၼ်ႉ တၢင်းမူတ်း ၵိုတ်းႁႃႈၸဝ်ႈသေ တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၵိုတ်းသီႇၸဝ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ် ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေမႃးလႆႈယဝ်ႉၼႆ ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

လွၵ်း သဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးပႆႇၸွမ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၼႂ်းပီ 2018 ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ဢၼ်ၵိုတ်းယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ


ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

သဵၼ်ႈမၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းဢဝ် သီႇပီၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉၸၼ်ႉ B.A လၢဝ်ၸွင်ႈ လႄႈ ယူဝ်းယူဝ်း ၼႂ်းပီ 2018


လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႄႈ ၸဝ်ႈၶၢဝ် ဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီယ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ


သဵၼ်မၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႄႈ ၸဝ်ႈၶၢဝ် ဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉ Diploma for M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ


ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ