ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ

သဵၼ်ႈမၢႆပပ်ႉ ၽႃႇသႃႇၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်

>>> ပပ်ႉၽႃႇသႃႇတၢင်းႁူႉ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ


>>> ပပ်ႉပႃႇလိ ပိတၵၢတ်ႈ ၽႃႇသႃႇၽၢႆႇမၢၼ်ႈ


ပပ်ႉလိၵ်ႈ ၽႃႇသႃႇၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ဝႆႉ ၼႂ်းပီ – 2018