————————————

မၢႆတွင်း။ ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/09/2017 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး 12 ၸဝ်ႈ ႁပ်ႉၸုမ်ႈ M.A, Diploma တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီယ ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ ၵႂႃႇ ၼႂ်း 12 ၸဝ်ႈ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ (02/07/2017) လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ၼႂ်းပီ – 2017


လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးသိုပ်ႇမိုတ်ႈၼႄႉၼမ်းပပ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သီႇရိၸဝတၼပူရ University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka (19.06.2017)


The meeting of electing new Assistant Nayakas will be held at Makutarama.(17/06/2017)


မၢႆတွင်း။ ။ ႁၢင်ႈၽၢင် ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝိသဵၼ်ႇ ပၺ်ၺႃၸႃရ ဢႃႇယုထူၼ်ထိုင် (47)ပီတဵမ်၊ (04/06/2017)