————————————

ႁၢင်ႈၽၢင်မၢႆတွင်း ပၢင်ၵုမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ (01.04.2018)


(14.03.2018) ႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၸုမ်းဝႆႈၽြႃး ဢၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇပၼ်တိတ ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး။


ႁၢင်ႈၽၢင် ။ ။လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ႁပ်ႉၸုမ်ႈ B.A ၵဝ်ႈၸဝ်ႈ ၊ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီႇယ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ 13 Dec 2017


ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃသႃရ ၶမ်းသီ လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၸေႃတိပႃလ မိူင်းပၼ်ႇ လုင်းၼၼ်တိယ သီႇသႅင်ႇ၊ ၼၢင်းသႅင်ဢွင်ႇ ထုင်ႉပူင်း၊ ၸၢႆးတိမႃႇ ၽၢႆၶုၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၵေႃၶမ်း လွႆၶေႃ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆးတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း သၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇမႃးတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ


ႁၢင်ႈၽၢင်။ ။တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီႇယ ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ ၊ မီးပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈ Diploma in Pali & Buddhist Studies for foreign Students. (26.09.2017)