————————————

ႁၢင်ႈၽၢင် ပၢင်ၵုမ်ၶဝ်ႈဝႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ 28 July 2018

ထႆႇႁၢင်ႈ – ၸိူင်းၶမ်း – သီႇပေႃႉ


ႁၢင်ႈၽၢင်  ၸဝ်ႈၶူးတုၶမ်းၸင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ထႃး ပီႈၼွင်ႉတႆး သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ႁူပ်ႉထူပ်း သင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။

ႁၢင်ႈၽၢင် ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်တႃသီရိ (ၼႃႇယၵ) တွၼ်ႈ ၶူဝ်းတွၼ်ႈ တီႈၸဝ်ႈၶူးတုၶမ်းၸင်ႈ


ႁၢင်ႈၽၢင် မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၶူး မႁေႃသထႃလင်ၵႃရႃၽိဝမ်သ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ဝၢႆးသေ တွပ်ႇယဝ်ႉၸၼ်ႉ PhD

ၽွင်းၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉၶဝ် တိုၵ်ႉတုင်းထွမ်ႇဢဝ် တၢင်းႁူႉႁၼ် တီႈ ၸဝ်ႈၶူး မႁေႃသထႃလင်ၵႃရႃၽိဝမ်သ


ႁၢင်ႈၽၢင်မၢႆတွင်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႄႈ ၸုမ်းဝႆႈၽြႃး ဢၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇ ၸေႃတိၵ ၊ ဝိႁၢၼ်ႇပၺ်ႇၺႃႇရႃႇမ ဢွၼ်ႁူဝ်၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ထႃး ဝဵင်းမႃႇၸေႈ ၊ ၼမ်ႉၶမ်း။ (04 May 2018)


12.04.2018 ႁၢင်ႈၽၢင် ၸဝ်ႈသြႃႇဝိၸယႃၽိပႃလ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၶပ်ႉပပ်ႉလိၵ်ႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ် တႃႇၼႂ်းပီ 2018