————————————

မၢႆတွင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ပီ 2114 ၼီႈ

ဝၢႆးသေ တၢင်ႇသွမ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၸႅၵ်ႇၽေၵုသူဝ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2114 ယဝ်ႉ ထႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းတီႈမၢႆတွင်း

မၢႆတွင်း။ ။ႁၢင်ႈၽၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A & P.G.D တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 05 September 2019

ထႆႇႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၸိူင်းၶမ်း-သီႇပေႃႉ


ႁၢင်ႈၽၢင်မၢႆတွင်း ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၸဝ်ႈၶူး ဢၼ်ယဝ်ႉ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pāli University, Sri Lank. (23 August 2019)


ႁၢင်ႈၽၢင် ။ ။ ႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ၼေႃႇၶိူဝ်း ပၺ်ၺႃၼၼ်တ (မိူင်းတူၼ်) ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ Ph.D တီၸၼ်ႉၸွမ် ပေရတေၼိယ ၊ ဝဵင်းၵၼ်ႇတီႇ၊ မိူင်းသီရိလင်းၵႃ။  (06  July  2019)


20 December 2018 ႁၢင်ႈၽၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ႁပ်ႉၸုမ်ႈ M.A. & Diploma တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေလၼိယ၊

ထႆႇႁၢင်ႈ – ၸိူင်းၶမ်းလႄႈ ၸဝ်ႈမူးတႆး


ႁၢင်ႈၽၢင် မၢႆတွင်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉထေႇရဝႃႇတ ၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ 27-28 November 2018

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၸဝ်ႈၶူးၸႃရိတ်တ (လၢႆးၶႃႈ)