လုတ်ႇဢဝ်ၾွၼ်ႉ

>>> လုတ်ႈလႆႈၾွၼ်ႉ A Ying Taxt

>>> လုတ်ႈလႆႈၾွၼ်ႉ Great Haw Kham (GHK Fonts)

>>> လုတ်ႈလႆႈၾွၼ်ႉ Times New Roman

>>> လုတ်ႇလႆႈၾွၼ်ႉ Times New Roman (For Photoshop)

>>> လုတ်ႇလႆႈၾွၼ်ႉ Times New Pali

>>> လုတ်ႇလႆႈၾွၼ်ႉ Pitaka Tai

>>> ၾွၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၶွမ်း All Fonts For Computer


Dictionarys 
ဢဝ်ၸႂ်ႉတုိဝ်းလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ Windows  ၵူၺ်းꨁꨣꨳ၊ 


Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 9th edition ၼႆႉတႄႉ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ
Windows & Mac လႆႈတၢင်းသွင်ဢၼ်၊ မီးလွင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Mac ၶဝ်တႄႉတႄႉ၊ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇသိုဝ်ႉသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ၊