Gallery

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၶဵတ်ႉလႃးၶမ်း ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်တဝမ်သ ဢွၼ်ႁူဝ် ဢၼ်မႃးဝႆႈၽြႃး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ (22.04.2017)


ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းဝႆႈၽြႃးၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်တေႃၽႃသ ဢွၼ်ႁူဝ် (10.05.2017)


ပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႁဵၼ်းၵဝ်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းပီ – 2017 (19.03.2017)


ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈဢွၵ်ႇလူင် Dr. ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း လႄႈ မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ၼၢင်းသူၺ်ႇမူင်ႇ ၶဝ် ဝၼ်းထိ (12.05.2017)