Gallery

မၢႆတွင်း။ ။ၶႅပ်ႈႁၢင်ႈဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈ 02-06-2017


ႁၢင်ႈၽၢင် ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ဝေႇသၢၵ်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၼႂ်းပီ- 2017


ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈၶူးလူင် ဢၼ်မႃးသိုဝ်ႉပပ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ SSBU ၸၼ်ႉၸွမ် ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး၊ (11.05.2017)


မၢႆတွင်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် မႃးပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လၢႆးလူလိၵ်ႈ M.Phil, PhD တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Kelaniya မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ (16.05.2017)


ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈသြႃႇဢွင်ႇသုပၢၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၵျွၵ်းမႄး မႃးဝႆႈၽြႃး၊ မိူင်းလင်းၵႃ၊ (18.02.2017)