လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ – 2017

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 02.06.2017 တီႈမိူင်းသီရိလင်းၵႃ၊ (ဢမ်ႇၼၼ်) မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ဢၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pali University of Sri Lanka (BPU) ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင် ႁပ်ႉၸုမ်ႈၵႂႃႈၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈထၢၼ်ႈထၢၼ်ႈယူႇတီႈၶႃႈဢေႃႈ။

Bandaranaike Memorial International Conference Hall

ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈမိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ ၊ (ဢမ်ႇၼၼ်) မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢၼ်ႁူမ်ႈပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇသေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ် တွၼ်ႈတႃႇၶိုၼ်းပူၵ်းပွင်ပၼ်/ထႅမ်ပၼ် လွၵ်းပဝ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းမႃး ၵူႈပီပီၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၵႂႃႇ သီႇတူၼ်သီႇပႃးၼႆၶႃႈဢေႃႈ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸမ်း >>

1ႉ ၸဝ်ႈၶူးလၢဝ်ၶိူဝ်း မုၼိဝရ ၊ ၸႃႇတိ – ယူႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A (Master of Arts)

2ႉ ၸဝ်ႈၶူးၺႃၼဝရ ၊ ၸႃႇတိ – ယူႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A (Bachelor of Arts)

3ႉ ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်တႃသီရိ ၊ ၸႃႇတိ- ယူႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A (Bachelor of Arts)

4. ၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ၺႃဝမ်သ ၊ ယူႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A (Bachelor of Arts) ၵႂႃၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၸဝ်ႈဢၼ် ၸူပ်းလႆႈၸုမ်ႈၶူး M.A, B.A

ၸိူဝ်းၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁူမ်ၸူမ်းလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသထႃးမိူင်းတႆး ထႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းတီႈမၢႆတွင်းၸွမ်း ၸဝ်ႈၸူပ်းၸၼ်ႉၶူး

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ် တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pali University of Sri Lanka (BPU) တီႈႁူင်းႁေႃလူင် Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH)

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသထႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်မႃးႁူမ်ၸူမ်း ၸဝ်ႈၶူး ဢွင်ႇလိၵ်ႈၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း ထႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းတီႈမၢႆတွင်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ႁၢင်ႈလီလီ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းပီ – 2017 ဢၼ်ၼိုင်ႈၵႂႃႇယူႇဢေႃႈ။

>>>ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 − 28 =