လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A, M.A

ၼႂ်းပီ 2017 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး တင်းၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ B.A တင်း M.A တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်မႁႃၸူး လႃးလူင်းၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းဝၢင်းၼွႆႉ ၸိုင်ႈထႆး ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉ ထႃးတီႈၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း 500 ပၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 21/05/2017 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:30-16:00 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသင်ၶတႆးတင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်း ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၸၼ်ႉ B.A သင်ၶၸဝ်ႈ 23 တူၼ်၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ။ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A ၵူၼ်းႁိူၼ်း 1 ၵေႃႉ တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်မ ႁႃၸူး လႃးလူင်းၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းဝၢင်းၼွႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈထႆး။

ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇလႅင်း တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ သင်ၶတႆးႁဝ်း ဢၼ်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈဝၢင်းၼွႆႉ ၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုပ်ႈတီႈ 8 ။ ပီၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈသင်ၶတႆးႁဝ်း လႆႈႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူး ၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ။ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃး မီး 10 ပၢႆ ၊7-8 တူၼ်၊ 4-5 တူၼ် ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ သင်ၶတႆး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A သမ်ႉ 1) ၸဝ်ႈဝေရေႃၸၼ ဝဵင်းမူႇၸေႈ၊ 2) ၸဝ်ႈမႁႃႇၶမ်း ဝသိယၼ်ၼ ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ 3) ၸဝ်ႈမႁႃႇၵွၼ်လႅင်း ဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊ 4) ၸဝ်ႈမႁႃႇ သုၸိၼ်တႃ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ 5) ၸဝ်ႈမႁႃႇၵေႃသလ်လ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ 6) ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ၊ 7) ၸဝ်ႈမုၼ်ငိုၼ်း ပိၼ်တေႃလ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ 8) ၸဝ်ႈလၢဝ်ၶိူဝ်း ဝိလႃသ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ 9) ၸဝ်ႈတိပ်ႉ ဢိသ်သရ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ 10) ၸဝ်ႈသုၸိၼ်တႃ(ၸဝ်ႈသုသုင်) ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ 11) ၸဝ်ႈလႅင်းၼုမ်ႇ ဝိမလ ဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊ 12) ၸဝ်ႈသေႃၽၼ ဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊ ၸဝ်ႈလၢဝ်မိူင်း ပၺ်ၺႃသီရိ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ 13) ၸဝ်ႈသေႃလိယ ဝဵင်းမူႇၸေႈ၊ 14) ၸဝ်ႈလိူၼ်သႅင် ဢိင်တၵ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ 15) ၸဝ်ႈသီရိထမ်မသုၶ ဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ 16) ၸဝ်ႈၸွမ်ႁၢၼ် ၸိၼ်တႃၵဝိ ဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊ 17) ၸဝ်ႈၶိူဝ်းသႅင် ၵိတ်တိသႃရ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ 18) ၸဝ်ႈၶမ်းၸၼ် သၸ်ၸၼ မိူင်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ၊ 19) ၸဝ်ႈၵွၼ်လႅင်း ဝိၸ်ၸႃၼၼ်တ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ 20) ၸဝ်ႈရႃၸိၼ်တ ၵွၼ်းၶမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ 21) ၸဝ်ႈၺႃၼသႃမိ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ၊ 22) ၸဝ်ႈသႅင်ၼေႃႇ ၸႃရိတ်တ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ 23) ၸဝ်ႈမႁႃႇထၼတ်း (ၶ) ၸဝ်ႈမႁႃႇဢွင်ႇထုၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်သိူဝ်၊ 24) ၸၢႆးႁွင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉ M.A သမ်ႉ ပဵၼ် ၼၢင်းၼုမ်ႇထူၺ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A- M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ပေႃႈ မႄႈပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတႆး ဢဝ်တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉတူဝ်း၊ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈ ဢဵၼ် ႁႅင်းမွၵ်ႈ 500 ပၢႆ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ သႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင်၊ တူၼ်ႈတီး လႄႈ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း။

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်းမႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈထႆး ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မီးယူႇ 5000 ႁဵင်ပၢႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၼႃႇလသႃႇထ ဝဵင်းမူႇၸေႊတင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်း တီႈၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး B.A-M.A ။ ဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး 500 ပၢႆ မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ တင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝဵင်းပၢင်လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ သင်ၶၸဝ်ႈ 24 တူၼ် ၵူၼ်းႁိူၼ်း 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ယင်းမီးထႅင်ႈ သင်ၶတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇထႅင်ႈ ႁိမ်း 30 တူၼ် ၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၸၼ်ႉ B.A – M.A တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်မႁႃၸူးလႃး လူင်းၵွၼ်း ဝၢင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

မႃးတီႈၶၢဝ်ႇ >>> http://panglong.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 39 = 45