ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ လႆႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15.05.2017 ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ လႆႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ လွၵ်းလၢႆးလူလိၵ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃရႃမ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇတီႈၶႃႈဢေႃႈ၊ သင်ဝႃႈပဵၼ်မႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉၸိုင် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေလႆႈဝႆႉပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသေ ၶတ်းၸႂ်ဢဝ်ယူႇယဝ်ႉ၊

လိၵ်ႈလၢႆးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁူႉဝႆႉလၢႆလၢႆ ဢမ်ႇလႆႈ၊ မေႃဝႆႉလၢႆလၢႆဢမ်ႇလႆႈ၊ တေလႆႈႁူႉလွၵ်းလၢႆးမၼ်းလီလီ၊ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉလွၵ်းလၢႆးမၼ်းလီလီသေ လူလၢတ်ႈလူလိတ်ႈလူင်ၵႂႃႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် တႅမ်ႈတၢမ်ႈတႅမ်ႈတိမ်ႈလူင်ၵႂႃႇၸိုင် ၊ ပႆႇလႆႈၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႆၵွၼ်ႇယဝ်ႉ၊

မဵဝ်းသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းမီးပၵ်းမီးပိူင်မၼ်းၵူႈဢၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ (ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဢွၵ်ႉၸ်ၾိူတ်ႉ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ) မီးတိုဝ်ႉတင်းလီ ပုၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ဝႆႉတီႈ မူိင်းသီႇရိလင်းၵႃၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်လိၵ်ႈလၢႆး ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်လိၵ်ႈလၢႆး ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ငၢႆႈငႅမ်ႈတႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈဢဝ်မဵတ်ႉတႃႇ ၵရုၼႃႇယႂ်ႇသေ ပူင်သွၼ်ပၼ်


လၢႆးလူလိၵ်ႈလႄႈ လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းလူလိၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်လူ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းပေႃးတေလူငၢႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸဵဝ်းႁူႉတီႈပွင်ႇၼိူဝ်ႉလိၵ်ႈ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶဝ် ၶႂ်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်မၼ်းပူင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် အလုပ်ကများ ၊ အလုပ်ကရှား (ၵၢၼ်မီးၼမ် ၊ ႁႃၵၢၼ်ယၢပ်ႇ) ၼႆၵႂႃႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈႁဝ်းတေလူလိၵ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ်ၼႆၸိုင် >>>

တေလႆႈလူတူၺ်း ၵႂၢမ်းၼမ်း မၼ်းဢွၼ်တၢင်း၊
ၼိုင်ႈၶၵ်ႉလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈလူႁူဝ်ထႅဝ်တေႃႇႁွတ်ႈတီႈၵိုတ်း (full-stop) ၶၵ်ႉထိၼိုင်ႈ၊
ဢဝ်လၢႆးၸိူင်ႉၼႆသေလူ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း ပပ်ႉၼိုင်ႈပပ်ႉၼႆႉ လူမွၵ်ႉ 4 ၵမ်း၊ ပေႃးလူယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉၸွမ်း ယဝ်ႉၸင်ႇၵွႆႈၽိုၵ်းတႅမ်ႈ။

ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်း ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ပွတ်းၼႂ် 09:00 တေႃႇ 11:00 ပွတ်းဝၼ်း 01:00 တေႃႇ 02:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 30 = 31