တႃႇၼသီရိလင်းၵႃ တေမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလူႇတၢၼ်း ၵႃႈႁဵၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 16 June 2019 (မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ) မႃး၊ ၸုမ်း #တႃႇၼသီရိလင်းၵႃ တေမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလူႇတၢၼ်း ၵႃႈႁဵၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ၼႆလႄႈ ၽိတ်ႈပၢင်းၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ၶႅၼ်းတေႃႈၵျွတဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ။ တေမီးပႃး သွမ်းၼႂ်- ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈမၢၼ်ႈ မုန္းဟင္းခါး သွမ်းဝၼ်း – တေမီးၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း ၼႆၶႃႈ။ ဝၢႆးဝၼ်း တေမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်း #တႃႇၼသီရိလင်းၵႃ ၵႂႃႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈ ။ ။… Read more »