ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်း

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးၸႂ်သထႃႇၸေတၼႃႇၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းလႆႈတီႈ

ႁဵင်းလိၵ်ႈ တီႈမိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ

ၸိုဝ်ႈ –      ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်တႃသီရိ

Phone:  +94 711 968 491

Email:

 

မဵဝ်းဢၼ်လူႇတၢၼ်းလႆႈၼၼ်ႉၸိုင် တေမီးဝႆႉ ႁႃႈလွင်ႈ ႁႃႈတၢင်းဝႆႉယူႇဢေႃႈ၊

1ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ငိုၼ်းပၢႆးယူႇလီ

2ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်

3ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ငိုၼ်းပၺ်ၺႃႇပႃႇရမီႇ

4ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ

5ႉ တွၼ်ႈတႃႇ သင်ႇၶႃႇၸေႉ  ၼႆ မၼ်းတေမီးဝႆႉႁႃႈတွၼ်ႈ ၼႂ်းႁႃႈတွၼ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈလူႇတၢၼ်းမႃးၼႂ်းတွၼ်ႈလႂ်ၵေႃႈ လႆႈၵူႈဢၼ်ယူႇၼႆဢေႃႈ။