Category: News

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး ႁိူင်းသႅင် ပၺ်ၺႃၽေႃၵႃၽိပႃလ ဢၼ်လႆႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၸၼ်ႉၶူးမေႃလူင် PhD တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁိတူၼ်း ၊ ၸိုင်ႈထႆး

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸွမ်း ၸဝ်ႈၶူး ႁိူၼ်းသႅင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃၵႃၽိပႃလ မိူင်းသူႈ 

ႁၢင်ႈၽၢင်မၢႆတွင်း ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A & P.G.D တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ လႄႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

မၢႆတွင်း မိူဝ်ႈဝၼ်ႈထိ 05 September 2019 ဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ် University of Kelaniya ၼွပ်ႈပၼ်ၸုမ်ႈၶူး  M.A & Postgraduate Diploma (P.G.D) လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ်တႆးၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁပ်ႉပႃးယူႇ ၸၼ်ႉ M.A (15) ၸဝ်ႈ၊ လႄႈ ၸၼ်ႉ P.G.D ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ၊ တင်းသဵင်ႈမီး (16)… Read more »

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပႄႇႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈတီႈၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ပေႃးၼၢၼ်း ဢၼ်တေပဵၼ်ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီၵွၼ်းၶမ်း (50) ပီတဵမ်

မႂ်ႇသုင်ၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈတူၼ်ၵူႈပႃး ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈတီႈၶႃႈ။ ဢၼ်တေထိုင်ႁွတ်ႈမႃး ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃး ႁိုင်ပေႃးၼၢၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်ၶုၵ်းၶူၼ်ႉၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၵုသူဝ်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဢႃႇယု ( 50 ) ပီတဵမ် ပီၵွၼ်းၶမ်း ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝိသေသ်ႇ(ၸဝ်ႈသြႃႇပၺႃႇၸႃႇရ) ဝတ်ႉထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ၊ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆၶႃႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃး တေ မီးလွင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ သူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး တွၼ်းလီၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းယၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈမႃးၼင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝိသေသ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇပၺႃႇၸႃႇရ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ… Read more »

ယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ မၢႆ-21 ၊ ပီ – 2019 ထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ

မႂ်ႇသုင် ဝႆႈသႃၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇမႃးလႄႈသင်၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇယူႇ ယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉလႄႈသင်ၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈဢၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈမႃးယူႇ ၊ ယၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးယူႇ ပီသိုပ်ႇပီ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈလႆႈၼၼ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ဝႆႉဝၢင်းၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ ၵရုၼႃႇယႂ်ႇ ႁႅင်းသေ ၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇလပ်ႉပၢႆၵမ် ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉသေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈမႃးတီႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယူႇၼင်ၼႆယဝ်ႉ။ ပိူင်ၸေႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ လုတ်ႇဢဝ်တီႈၼႆႈၶႃႈ လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ပႆႇမီးၽွၼ်ႉမၼ်းၼႆၸိုင်… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႆႈၸုမ်ႈ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pāli Unversity မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ၊ သီႇၸဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 August 2019 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pāli University (BPU) ၵႂႃႇသီႇၸဝ်ႈ 1ႉ ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်တႃသီရိ ၵဵင်းတုင် (ၼႃႇယၵ) (ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ) 2ႉ ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမႃသႃရႃလင်ၵႃရ ၵျွၵ်ႉမႄး (ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ ၊ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉၸၾိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ ၊… Read more »

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ ထႆး လႄႈ လိၵ်ႈ ၶႄႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ ၼႂ်းပီ 2019

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01 Fabuary 2019 ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈတေၸေႃၽႃသ (မိူင်းမၢဝ်း) B.A Final year တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈၶႄႇ ၊ ၼိုင်ႈဝူင်ႈမီးၼိုင်ႈဝၼ်း (ဝၼ်းသုၵ်း) သေ ပၢင်သွၼ်မီးၵူႈဝူင်ႈသေ တင်ႈတႄႇငဝ်ႈငဝ်ႈမၼ်းေသ သွၼ်ပၼ် ၵမ်းလွႆးလွႆး ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈၵႂႃႇလီလီငၢမ်းငၢမ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်သူၼ်ၸႂ်လႄႈ ၶိုၼ်ႈသွၼ်ဢဝ် မီးယူႇ 10 တူၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈၶူးမႁႃဝၼ်းမီး… Read more »

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A. လႄႈ Diploma ၸၼ်ႉၸွမ် ၵေလၼိယ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ပီ 2018

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 December 2018 တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ မီးပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A. & Diploma ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃ Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH)၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ လႆႈၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၸွမ်း M.A. လႄႈ Diploma တင်းသဵင်ႈမီး 32 ၸဝ်ႈ၊ ၼႂ်းၵႃႈ 32 ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ သုတ်ႇမုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ဢႃႇယုထူၼ်ႈထိုင် 54 ပီတဵမ်

ႁၢင်ႈၽၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ဢႃႇယုထူၼ်ႈထိုင် 54 ပီတဵမ်၊ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ၊ လႄႈ တီႈၵွင်းမူးၵေႇလၼီယ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ပေႃးတေယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းလီၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပွတ်းၼႂ် တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇမႆႉ… Read more »

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်တေမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ၼႂ်းပီ 2019 ၊

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်တေမႃး ႁဵၼ်းလိၵ်ႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေပႃးဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇတီးတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၾွမ်ႇ တႃႇတေထႅမ် ပိုၼ်းၵႅပ်ႈသုၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လုတ်ႇၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ လႆႈယူႇၶႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ