Category: ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်

ႁၢင်ႈၽၢင်မၢႆတွင်း ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A & P.G.D တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ လႄႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

မၢႆတွင်း မိူဝ်ႈဝၼ်ႈထိ 05 September 2019 ဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ် University of Kelaniya ၼွပ်ႈပၼ်ၸုမ်ႈၶူး  M.A & Postgraduate Diploma (P.G.D) လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ်တႆးၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁပ်ႉပႃးယူႇ ၸၼ်ႉ M.A (15) ၸဝ်ႈ၊ လႄႈ ၸၼ်ႉ P.G.D ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ၊ တင်းသဵင်ႈမီး (16)… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႆႈၸုမ်ႈ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pāli Unversity မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ၊ သီႇၸဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 August 2019 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pāli University (BPU) ၵႂႃႇသီႇၸဝ်ႈ 1ႉ ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်တႃသီရိ ၵဵင်းတုင် (ၼႃႇယၵ) (ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ) 2ႉ ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမႃသႃရႃလင်ၵႃရ ၵျွၵ်ႉမႄး (ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ ၊ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉၸၾိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ ၊… Read more »

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ ထႆး လႄႈ လိၵ်ႈ ၶႄႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ ၼႂ်းပီ 2019

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01 Fabuary 2019 ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈတေၸေႃၽႃသ (မိူင်းမၢဝ်း) B.A Final year တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈၶႄႇ ၊ ၼိုင်ႈဝူင်ႈမီးၼိုင်ႈဝၼ်း (ဝၼ်းသုၵ်း) သေ ပၢင်သွၼ်မီးၵူႈဝူင်ႈသေ တင်ႈတႄႇငဝ်ႈငဝ်ႈမၼ်းေသ သွၼ်ပၼ် ၵမ်းလွႆးလွႆး ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈၵႂႃႇလီလီငၢမ်းငၢမ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်သူၼ်ၸႂ်လႄႈ ၶိုၼ်ႈသွၼ်ဢဝ် မီးယူႇ 10 တူၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈၶူးမႁႃဝၼ်းမီး… Read more »

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A. လႄႈ Diploma ၸၼ်ႉၸွမ် ၵေလၼိယ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ပီ 2018

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 December 2018 တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ မီးပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A. & Diploma ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃ Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH)၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ လႆႈၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၸွမ်း M.A. လႄႈ Diploma တင်းသဵင်ႈမီး 32 ၸဝ်ႈ၊ ၼႂ်းၵႃႈ 32 ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ သုတ်ႇမုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ဢႃႇယုထူၼ်ႈထိုင် 54 ပီတဵမ်

ႁၢင်ႈၽၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ဢႃႇယုထူၼ်ႈထိုင် 54 ပီတဵမ်၊ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ၊ လႄႈ တီႈၵွင်းမူးၵေႇလၼီယ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ပေႃးတေယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းလီၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပွတ်းၼႂ် တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇမႆႉ… Read more »

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ မႄႈဢွၵ်ႇၼၢင်းမျုႉၸိင်ႇ (သုထမ်ႇမသိင်ႇၵီႇ) တၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမသႃရႃလင်ၵႃရ ၵၢပ်ႈသွမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 November 2018 ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမသႃရႃလင်ၵႃရ (ၶိူဝ်းလီ)၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇ ရႃႇမ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇ ၼၢင်းမျုႉၸိင်ႇ (သုထမ်ႇမသိင်ႇၵီႇ) ႁူင်း ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁေႃ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၵၢပ်ႈမွၵ်ႇၼမ်ႉၾႆးတဵၼ်း၊ ၸဵမ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ သေ ယၢတ်ႈၼမ်ႉၶွမ်ႈတဝ်ႈယဝ်ႉ၊ တၢၼ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ Rs. 10000 ၊ လိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး… Read more »

မၢႆတွင်း ၸဝ်ႈၶၢဝ် ဢိသ်ၸရိယဝမ်သီ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၼ တၢင်းလီပၼ် ပေႃႈမႄႈ သွင်ၸဝ်ႈသွင်ပႃး တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 October 2018 ၸဝ်ႈၶၢဝ် ဢိသ်ၸရိယဝမ်သီ ႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇ ၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ပေႃႈၸဝ်ႈၵေးၸူး လုင်းထမ်းသွႆႈသႅင်၊ ဢႃႇယု 82 (သဵင်ႈလႆႈ 4 လိူၼ်) မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး ၼၢႆးထမ်းသွႆႈသႅင်၊ ဢႃႇယု 82 (သဵင်ႈလႆႈ 1 ပီ) ဝၢၼ်ႈတမ်းၶွၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သွင်ၸဝ်ႈသွင်ပႃး ဢၼ်လႆႈလုႁၢႆ သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ 1ႉ တၢင်ႇသွမ်းၶမ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈ… Read more »

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူး ဝႃယႃမိၼ်တႃၽိပႃလ ( သတ်ꩪမ်မၸေႃတိၵꩪၸ၊ ပရိယတ်တိသတ်ꩪမ်ပႃလ ꩪမ်မႃၸရိယ၊ သႃသၼꩪꩡ ꩪမ်မႃၸရိယ၊ M.A, Sri Lanka)

ဝၼ်းထိ 17 October 2018 ၸဝ်ႈၶူး ဝႃယႃမိၼ်တႃၽိပႃလ ၊ ႁဵတ်းပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇတီႈမၢႆတွင်း။ တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ။ လိူဝ်ၼႆႉဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈမိူင်းတႆးသေ တီႈဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ သီႇပေႃႉ၊ ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃးၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵုသူဝ်ႇမီးတီႈၼႆႈ တီႈပုၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၸဵမ်ဝေႇၼေယသုၶိတ တုၶိတ သတ်တဝႃႇ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ သေၵမ်းလူၺ်ႈတႃႉၼေႃး… Read more »

ပၢင်သွၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ လွၵ်းလၢႆးလူလိၵ်ႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ M.Phil, Ph.D ၶဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27,29,31 August 2018 ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃၼၼ်တ (မိူင်းတူၼ်) ဢဝ်တၢင်းၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ၊ ၵရုၼႃႇသေ ပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသုင် လႄႈ လွၵ်ႈလၢႆးလူလိၵ်ႈၸၼ်ႉသုင် တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁဵၼ်း M.Phil ၶဝ်လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ် တေၶိုၼ်ႈထိုင်ၵႂႃႇလႆႈ ၸၼ်ႉ Ph.D ၵႂႃႇယူႇ- ဢဝ်ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းသၢမ်ဝၼ်း တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထိ 27 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 31 ၶႅၼ်ႈဝၼ်း (27,29,31)… Read more »