သဵၼ်ႈမၢႆပပ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

တူင်ႉတၵ်ႉထိုင် ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးႁူႉႁဝ်းၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈတီႈၶႃႈၼေႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းႁဝ်းပေႃးတေမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၼမ်ၵိုၼ်းလိူင်ႇမၢၵ်ႇၼမ်မႃးၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေလႆႈလူလိၵ်ႈလူလၢႆး၊ တေလႆႈဢိင်ႇပိုင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပႄႇယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆပပ်ႉ တီႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ် မီးဝႆႉၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီ 2018 ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈ ပပ်ႉဢၼ်မီးၼႂ်း ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈတၢင်းသဵင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေမီးဝႆႉ လၢႆလၢႆၽႃႇသႃႇဝႆႉ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ

  • ၽႃႇသႃႇ ဢင်းၵိတ်ႉ
  • ၽႃႇသႃႇ တႆး ၊ လိၵ်ႈမိူင်း
  • ၽႃႇသႃႇ ထႆး
  • ၽႃႇသႃႇ မၢၼ်ႈ  ၼႆ

တေလႆႈႁၼ်မီးဝႆႉယူႇ သီႇၽႃႇသႃႇယူႇဢေႃႈ။ ၼႂ်းၵႃႈ သီႇၽႃႇသႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ႁဝ်းၶႃႈ မီးယိူင်းသုင်သုင်ၼိူဝ် လုၵ်ႈၼွင်ႉၶႃႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် ဢၼ်ၵမ်ႉဢၼ်ၸွႆႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈၸေးၸေးၸွတ်ႇၸွတ်ႇလီသေ ဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ၼမ်ႉၵတ်ႉဢင်းၵိတ်ႉပေႃးတေၶိုၼ်ႈသင်ႉမႃးထႅင်ႈလိူဝ်ယဝ်ႉလိူဝ်တိူဝ်း မႃး၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈႁူႉတၢင်းၸေးၸေးၸွတ်ႇၸွတ်ႇထႅင်ႈၼႆၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈႁွမ်တွမ်ဝႆႉပပ်ႉ  ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇ ပပ်ႉမႂ်ႉမႂ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ၶၢမ်ႇသိုဝ်ႉလုၵ်ႉဢဝ်တီႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉသေ သိုဝ်ႉမႃးသႂ်ႇဝႆႉယူႇၼႆၵေႃႈ မီးဝႆႉတၢင်းၼမ် တၢင်းလၢႆယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပပ်ႉၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼႂ်းႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းယိမ်လႆႈၵေႃႈမီး ဢၼ်ဢမ်ႇယိမ်လႆႈသေ တူၺ်းတီႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီး ဢၼ်ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ထုတ်ႇၽိုၼ်မိူၼ်ၵေႃႈမီး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈမၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈ တၢင်းသဵင်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်ၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ပီ 2018 ၼႆႉဝႃႈၸိုင် တေလႆႈႁၼ် ယူႇ –

ပပ်ႉဢၼ်ယိမ်ၵႂႃႇလႆႈ လႄႈ ဢမ်ႇယိမ်ၵႂႃႇလႆႈ –
ပပ်ႉတီႈၼႂ်းႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်းတၢင်းသဵင်ႈ ၸဵမ်ပပ်ႉ ဢင်းၵိတ်ႉ၊ ထႆး ၊တႆး ၊မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇယိမ်ၵႂႃႇလႆႈ/ဢမ်ႇလႆႈယိမ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈလႆႈ တေလႆႈတူၺ်းတီႈၼႂ်းႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၵူၺ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးပပ်ႉဢင်းၵိတ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ဢၼ်ၵိုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယိမ်တူၺ်းလိၵ်ႈ ဢဝ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈ မူတ်းမူတ်းၶႃႈ။ ၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇယိမ်လႆႈၼၼ်ႉၸမ်ႉ ပဵၼ်မၢႆပပ်ႉ –

>>>  294.311 Tipitaka Pali
>>>  294.312  Tipitaka Translation

တေလႆႈႁၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ သွင်ဢၼ်ၼႆႉယူႇၶႃႈယဝ်ႉ၊ တူႈ ဢၼ်ဝႆႉ ပပ်ႉ မၢႆသွင်ဢၼ်ၼႆႉၸိုင် တၵ်းတေတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ Reference Only (Not to be borrowed) ၼႆၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၵိူတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယိမ်လႆႈၵူႈပပ်ႉ ၵူႈတူႈယဝ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။
သင်ဝႃႈ တူၺ်းၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းၼႆၸိုင် Downlaod ၸၼ်ဢဝ်ဝႆႉ ၼႂ်း ၽူင်း၊ ၶွမ်း ၵေႃႈလႆႈ လိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး သင်ဝႃႈၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် သွၵ်ႈႁႃဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈလူ၊ ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလႄႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးသွၵ်ႈႁႃတူၺ်းတီး ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၵေႃႈလႆႈ၊ ထႅင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉဝႃႈ ပႆႇမီးဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈလူၶႂ်ႈတူၺ်း ၼၼ်ႉၼႆသေ ၶႂ်ႈသွၵ်ႈႁႃတၢင်းၼွၵ်ႈ သိုဝ်ႉမႃးလူႇတၢၼ်းထႅမ်သႂ်ႇ ၼင်ႇႁႂ်ႈပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်း တိူဝ်းၶႅမ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇသူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယူႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ