ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19-20 May 2018 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇဝိၸယႃၽိပႃလ ပူင်သွၼ်ပၼ် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇၼႆႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပၢႆမႃး ပေႃႈတေမီးလွင်ႈ ယုမ်ႇတူဝ်ယုမ်ႇၸႂ်သေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ မီးလွင်ႈတူဝ်ႈတၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇႁဵၼ်းလႆႈထိုင်ၸၼ်ႉသုင်သုင်ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇဝိၸယႃၽိပႃလ ၸင်ႇလႆႈမီးၸႂ် မဵတ်ႉတႃႇယႂ်ႇၼိူဝ် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉပေႃးတေမီးလွင်ႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၼိူဝ်လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပႄႇၼႆသေ ပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ M.Phil တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ၊ ႁွင်ႈတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ် ၵႂႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။
တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ဝႆႉဝၢင်းတူၼ်ႈထႅဝ်၊ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶပ်ႉလိၵ်ႈမႅၼ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်၊ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်သႂ်ႇ Footnote , တေႁဵတ်းႁိုဝ် သႂ်ႇၽိုၼ်ဢိင် တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉႁၼ် တၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆယူႇ။ ပဵၼ်ဢၼ်လီမၢႆ လီတွင်းဝႆႉတႄႉတႄႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12.04.2018 ၸဝ်ႈသြႃႇဝိၸယႃၽိပႃလ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၶပ်ႉပပ်ႉလိၵ်ႈ၊ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းတႄႇၶပ်ႉပပ်ႉလိၵ်ႈ တႄႇဝၼ်းထိ 10 – 20. 04 . 2018 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတူဝ်ႈတၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ တတ်းဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႂ်းၵႄႈဢမ်ႇတၼ်းၼၼ်ႉသေ မႃးၸွႆႈမႃးထႅမ် မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵိၼ်ၸင်ႇဝၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၢမ်ၸင်ႇမဝ် ၼႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပီၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပပ်ႉလိၵ်ႈ ဢင်းၵိတ်ႉ၊ တႆး ၊ ထႆး၊ မၢၼ်ႈ တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိူဝ်းၼမ် မႃးတိၵ်းꧦ ၵူႈပီပီလႄႈ လႆႈ Update ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်ႈယူႇ ၵူႈပီပီၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼမ်လိူဝ်ၼႆႉတႄႉ တေပဵၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ ယဝ်ႉၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢင်းၵိတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်မႃး ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပႆၸွမ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇၼႆႉ
ၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်တႄႇတင်ႈ မႃးပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈတူၺ်းလႆႈ တွင်းလႆႈ ႁႃႈလႆႈၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ ဢၼ်ပဵၼ် တၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈၼႆၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ၊ ၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၸဝ်ႈၶူးလူင်ၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇ ထိင်းသိမ်း၊ သိုပ်ႇႁဵၼ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 08.06.2017 ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းဝႆႈၽြႃး ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူး မုၼိဝရ (လၢႆးၶႃႈ) လႄႈ ၸဝ်ႈၶူး ၺႃၼဝရ (ၵျွၵ်းမႄး) ဢွၼ်ႁူဝ် တၵ်ႉၵႃသထႃး ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ သင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။


ယိူင်းၸူးလူႇတၢၼ်းပၼ် ၶိင်းသူၺ်ႇၵျွင်းဢၢႆႈၽူင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်တဵမ် (AD. 1943-2017)
(ၽူႈဢၼ်လူႇတၢၼ်းယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ၊ လႄႈ ၼႃႈယၵ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၽင်ႈ
ငႄႈတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) ဢၼ်သဵင်ႈၵႂႃႇ တဵမ်ၼိုင်ႈလိူၼ်သေ ၼၢႆးသူၺ်ႇၵျွင်းဢီႇသၢဝ် လႄႈ
လုၵ်ႈလၢၼ်တင်းသဵင်ႈ  (မူႇၸေႈ၊   လႃႈသဵဝ်ႈ၊   တႃႈလိူဝ်ႇ၊   တႃႈၵုင်ႈ)   လူႇတၢၼ်းၵၢပ်ႈသွမ်းဢေႃႈ။     (10/06/2017)