ႁၢင်ႈၽၢင်မၢႆတွင်း ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A & P.G.D တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ လႄႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

မၢႆတွင်း မိူဝ်ႈဝၼ်ႈထိ 05 September 2019 ဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ် University of Kelaniya ၼွပ်ႈပၼ်ၸုမ်ႈၶူး  M.A & Postgraduate Diploma (P.G.D) လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ်တႆးၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁပ်ႉပႃးယူႇ ၸၼ်ႉ M.A (15) ၸဝ်ႈ၊ လႄႈ ၸၼ်ႉ P.G.D ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ၊ တင်းသဵင်ႈမီး (16) ၸဝ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၸိုဝ်းၸဝ်ႈဢၼ်ၸူပ်းယဝ်ႉ M.A (15) ၼၼ်ႉၸမ်း ပဵၼ် –

 1. ၸဝ်ႈသြႃႇဝီရိယ တၢင်ႉယၢၼ်း (M.A)
 2. ၸဝ်ႈသြႃႇ သုၸိတ်တ တၢင်ႉယၢၼ်း (M.A)
 3. ၸဝ်ႈသြႃႇ သုၸၼ တၢင်ႉယၢၼ်း (M.A)
 4. ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်တမႃလႃ လႃႈသဵဝ်ႈ (M.A)
 5. ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်တေႃၽႃသ ပၢင်လွင်း (M.A)
 6. ၸဝ်ႈၶူး ၵုၼ်တရ တၢင်ႉယၢၼ်း (M.A)
 7. ၸဝ်ႈၶူးၸိၼ်တႃၵဝိ မိူင်းၼွင် (M.A)
 8. ၸဝ်ႈၶူးဝႃသဝ မိူင်းပွၼ် (M.A)
 9. ၸဝ်ႈၶူး ၼၼ်တေႃၽႃသ ၵေးသီး (M.A)
 10. ၸဝ်ႈၶူး တေၸၼိယ ဝၢၼ်ႈႁႆး (M.A)
 11. ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမ မိူင်းပၼ်ႇ (M.A)
 12. ၸဝ်ႈၶၢဝ် ဝိတပထေရီ မိူင်းၼၢႆး (M.A)
 13. ၸဝ်ႈၶူး ၶမႃဝုထ ၵုၼ်ႁဵင် (M.A)
  (ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇမိူင်းတႆး ၊ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ)
 14. ၸဝ်ႈၶူး လၵ်ၶၼ လၢင်းၶိူဝ်း (M.A)
  (ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇမိူင်းတႆး ၊ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ)
 15. ၸဝ်ႈၶူး ဢႃၸရ ၵျွၵ်းမႄး (M.A)
  (ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ)
  ၼႆသေ မီးယူႇတင်းသဵင်ႈ (15) ၸဝ်ႈ လႄႈ တင်း – 
  ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈဢၼ်ၸူပ်း Postgraduate Diploma (P.G.D) ၸဝ်ႈၼိုင်ႈၸမ်း ပဵၼ်
 16. ၸဝ်ႈၶူး ရႃၸထမ်မ မိူင်းသူႈ ( Postgraduate Diploma (P.G.D) ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်းသဵင်ႈ မီး (16) ၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈဢေႃဝႃႇတႃႇၸရိယ၊ ၸဝ်ႈၼႃႇယၵ ၶဝ်ၸဝ်ႈ တင်း ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသထႃးမိူင်းတႆး၊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ၊ သမ်ႉပေႃးႁၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးၼႂ်းသၢႆတႃပိူၼ်ႈယူႇ တွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

         လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ငိၼ်းၸူမ်ႈၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လႆႈလူႇၶူဝ်းတွၼ်ႈ (မၢၼ်ႇတႃသႂ်သႂ်) ၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ်ၶဝ်၊ လႄႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူး ဝႃယႃမိၼ်တႃၽိပႃလ တၢင်တူဝ် မႄႈဢွၵ်ႇလူင် လွႆၵျွင်းႁိူင်းၼၢင်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတၢင်းႁိူၼ်းသေ လႆႈလူႇတၢၼ်း ၸဝ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ M.A (16) ၸဝ်ႈၼႆသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် တႄႉတႄႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႆသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 10 September 2019 မႃး ဢၼ်ပဵၼ် သြႃႇတၵ်ႉၵႃႇမိူင်းတႆး လႄႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ဢွင်ႇလိၵ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်း တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။

 ဝၢႆးသေ ၵၢပ်ႈသွမ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၊ ဝၢႆးဝၼ်းမႃး သြႃႇတၵ်ႉၵႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်၊ တီႈၼိူဝ်ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လၢႆလၢႆၶၵ်ႉ လၢႆလၢႆတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇပၼ်တိတ (သႃသၼꩪꩡ ထမ်မႃၸရိယ M.A., Sri Lanka) ပၼ်ၶေႃႈသင်ႇသွၼ် ဢွၼ်လီ ပဵၼ်တီႈမၢႆတီႈတွင်းၵႂႃႇ ၽွင်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးယူႇၼႂ်းၵုၼ်သီႇႁူဝ်ႇၼႆႉယူႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး လူႇတၢၼ်းပႃး ၶူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵပ်း ၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၊ ဢၼ်တႅပ်းၸေႈ ၊ ၶဵမ်မၢတ်ႇ/ယဵပ်ႉ ပပ်ႉ၊ လႄႈ ၶိုင်ႈတၢင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈတႄႉတႄႉယူႇယဝ်ႉ။
လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃးမီးမႃးထႅင်ႈ ၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇ ၸဝ်ႈသတ်ထႃႇ ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉထႅမ်လူႇတၢၼ်းၵႃႈႁဵၼ်း ၸဝ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈ Ph.D., MPhil., လႄႈ ၸဝ်ႈဢၼ်ယဝ်ႉ M.A ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5 ၼၼ်ႉ ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈ၊ လူႇတၢၼ်းပႃးသင်ႇၶႃႇၸေႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵုသူဝ်ႇၼႃးမုၼ်လီတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။
ၵမ်းလိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ထႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုမ်းလီၵႂႃႇသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၶဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

69 − 66 =