ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပႄႇႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈတီႈၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ပေႃးၼၢၼ်း ဢၼ်တေပဵၼ်ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီၵွၼ်းၶမ်း (50) ပီတဵမ်

မႂ်ႇသုင်ၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈတူၼ်ၵူႈပႃး ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈတီႈၶႃႈ။ ဢၼ်တေထိုင်ႁွတ်ႈမႃး ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃး ႁိုင်ပေႃးၼၢၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်ၶုၵ်းၶူၼ်ႉၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၵုသူဝ်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဢႃႇယု ( 50 ) ပီတဵမ် ပီၵွၼ်းၶမ်း ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝိသေသ်ႇ(ၸဝ်ႈသြႃႇပၺႃႇၸႃႇရ) ဝတ်ႉထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ၊ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆၶႃႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃး တေ မီးလွင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ သူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး တွၼ်းလီၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းယၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈမႃးၼင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။
ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝိသေသ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇပၺႃႇၸႃႇရ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ဢၼ် တိုၵ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇတီႈၵုၼ်သီႇႁူဝ်ႇၼႆႉ မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်လႄႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်း သီႇႁူဝ်ႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလိုမ်းၵုင်ႇၵုၼ်းမုၼ်မၼ်းၸဝ်ႈသေ လႆႈပွင်ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ ၸွမ်းၵူႈပီပီ ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီမင်ႇၵလႃႇယူႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉၶႃႈ။
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈမႃးၼႆတီႈၶႃႈဢေႃႈ။ မူႇလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ သူင်ႇမႃးလႆႈတီႈ မိူင်ၼင်ႇ ၸိုဝ်ႈမၢႆ Email : တႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

60 + = 70