ယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ မၢႆ-21 ၊ ပီ – 2019 ထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ

မႂ်ႇသုင် ဝႆႈသႃၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇမႃးလႄႈသင်၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇယူႇ ယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉလႄႈသင်ၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈဢၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈမႃးယူႇ ၊ ယၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးယူႇ ပီသိုပ်ႇပီ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈလႆႈၼၼ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ဝႆႉဝၢင်းၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ ၵရုၼႃႇယႂ်ႇ ႁႅင်းသေ ၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇလပ်ႉပၢႆၵမ် ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉသေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈမႃးတီႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယူႇၼင်ၼႆယဝ်ႉ။

ပိူင်ၸေႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ လုတ်ႇဢဝ်တီႈၼႆႈၶႃႈ လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။
သင်ဝႃႈ ပႆႇမီးၽွၼ်ႉမၼ်းၼႆၸိုင် ၵႂႃႇလုတ်ႇဢဝ်တီႈၼႆႈ လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 61 = 66