လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႆႈၸုမ်ႈ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pāli Unversity မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ၊ သီႇၸဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 August 2019 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pāli University (BPU) ၵႂႃႇသီႇၸဝ်ႈ
1ႉ ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်တႃသီရိ ၵဵင်းတုင် (ၼႃႇယၵ) (ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ)
2ႉ ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမႃသႃရႃလင်ၵႃရ ၵျွၵ်ႉမႄး (ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ ၊ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉၸၾိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ ၊ မိူ        င်းသႃးပီးယႃး၊ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ)
3ႉ ၸဝ်ႈၶူးၸႃရိတ်တ လၢႆးၶႃႈ (လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် SSBU ၊ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ)
4ႉ ၸဝ်ႈၶူး သုမၼ ၵႃလိ (လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် SSBU ၊ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ)
ၼႆသေ တင်းသဵင်ႈ မီးယူႇ သီႇၸဝ်ႈၸဝ်ႈတူၼ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၸဝ်ႈၶူး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၵႂႃႇ ယူႇတႄႉတႄႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈ သၢမ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉၸမ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႄႈသင် ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်သႃသၼႃႇလႄႈသင် မီးဝႆႉ ပွင်ဝႆႉယူႇလႄႈ ၸင်ႇဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈႁၼ် ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်တႃသီရိ ၸဝ်ႈလဵဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁပ်ႉၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = 6