ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ ထႆး လႄႈ လိၵ်ႈ ၶႄႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ ၼႂ်းပီ 2019

ထႆႇႁၢင်ႈ-ၸိူင်းၶမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01 Fabuary 2019 ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈတေၸေႃၽႃသ (မိူင်းမၢဝ်း) B.A Final year တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈၶႄႇ ၊ ၼိုင်ႈဝူင်ႈမီးၼိုင်ႈဝၼ်း (ဝၼ်းသုၵ်း) သေ ပၢင်သွၼ်မီးၵူႈဝူင်ႈသေ တင်ႈတႄႇငဝ်ႈငဝ်ႈမၼ်းေသ သွၼ်ပၼ် ၵမ်းလွႆးလွႆး ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈၵႂႃႇလီလီငၢမ်းငၢမ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်သူၼ်ၸႂ်လႄႈ ၶိုၼ်ႈသွၼ်ဢဝ် မီးယူႇ 10 တူၼ်ယူႇယဝ်ႉ။


ထႆႇႁၢင်ႈ-ၸိူင်းၶမ်း

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈၶူးမႁႃဝၼ်းမီး ၵဵင်းတုင်၊ ပူင်သွၼ်ပၼ် လိၵ်ႈထႆးတမ်ႈတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၸိူဝ်းသူင်ၸႂ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆး ၵႂၢမ်းထႆးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ၊ ၼႆႉၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆး ၵႂၢမ်းထႆး ၼၼ်ႉ မီးယူႇ 7 တူၼ်၊ ဢွင်ႈတီႈၼိူဝ် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ် ၵႂႃႇၵူႈဝူင်ႈဝူင်ႈယူႇယဝ်ႉ။


ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 31 = 41