ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A. လႄႈ Diploma ၸၼ်ႉၸွမ် ၵေလၼိယ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ပီ 2018

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 December 2018 တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ မီးပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A. & Diploma ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃ Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH)၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ လႆႈၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၸွမ်း M.A. လႄႈ Diploma တင်းသဵင်ႈမီး 32 ၸဝ်ႈ၊ ၼႂ်းၵႃႈ 32 ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ M.A. မီး 23 ၸဝ်ႈသေ ဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ Diploma သမ်ႉမီးယူႇ 9 ၸဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ဝၢႆးသေ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇတင်းသဵင်ႈ ထႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ႁူမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇသေယဝ်ႉ –လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ႁပ်ႉၸုမ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသထႃး ဢၼ်မႃးႁူမ်ၸူမ်း ၸင်ႇမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းႁေႃ (ၼႂ်းႁူင်းႁေႃ BMICH ) တီႈၼိုင်ႈယူႇၵႂႃႇသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃယႃမိၼ်တႃၽိပႃလ ႁဵတ်းပဵၼ် ၽူႈၶပ်းပၢင်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ၊
သြႃႇၸဝ်ႈ ပၺ်ၺႃၽေႃၵ သႅၼ်ဝီ ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇ ပၺ်ၺႃသႃမိ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၺ်ၺႃၼၼ်တ မိူင်းတူၼ်၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၵႃလိၼ်တ မိူင်းၵၢဝ်၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၸၼ်တႃဝရႃၽိဝမ်သ မိူင်းပွၼ် ၶဝ်ၸဝ်ႈ လႆႈပၼ်ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ၵႂႃႇ ၽႂ်ၽႂ်မၼ်းမၼ်း တမ်ႈတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ပေႃးဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇ ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ႁူမ်ၸူမ်းၵႂႃႇယူႇ၊ မႄႈဢွၵ်ႇလွႆၵျွင်းႁိူင်းၼၢင်းၼုမ်ႇ၊ မႄႈဢွၵ်ႇၼၢင်းၼၢင်း မိူင်းၵၢဝ်၊ ပေႃႈဢွၵ်ႇလုင်းမွင်ႇထုၼ်း ပၼ်တၢင်းတၢင်းႁၼ် တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇယူႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉၶႃႈ၊


ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်တႃသီရိ (ၼႃႇယၵ) လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးလၢႆသိုပ်ႇလၢႆပၢၼ် ၽႂ်ၵေႃႉပႆမႃးလၢႆလၢႆ ၽႂ်တႄႇဢွၼ်ပႆ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ မႄႈဢွၵ်ႇလႆွၵျွင်းႁိူင်းၼၢင်းၼုမ်ႇ (Ruby Power Co.Ltd & Hotel Ruby Family) ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တင်းႁေႃတင်းႁိူၼ်းလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈ၊ လႄႈ ငိုၼ်းသင်ႇၶႃႇၸေႉ ယေႈၸဝ်ႈ Rs.5000 ၊ပေႃႈဢွၵ်ႇ ၶိင်းသႅင်ၸိုၼ်ႈႁိူင်းမွင်ႇထုၼ်းးမွင်ႇထုၼ်း လႄႈ မႄႈဢွၵ်ႇၼၢႆးသႅင်ၸိုၼ်ႈႁိူင်းမျုႉၸိင်ႇ ၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတင်းတင်းႁိူၼ်း (ႁူင်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႁေႃ) ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၵေႃႈ လူႇဝတ်ႉထုငိုၼ်းသင်ႇၶႃႇၸေႉ ယေႈၸဝ်ႈ Rs.5000 တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ လႄႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ႁူပ်းၵေႃႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၵႂႃႇသေ-

ထႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် တီႈမၢႆတွင်း

ဝၢႆးသေ လူႇတၢၼ်းၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ယၢတ်ႇၼမ်ႉၸႅၵ်ႇၽေၵုသူဝ်ႇသေ လွတ်ႈႁေႃးၵႃႇထႃႇ ၸယၼ်တေႃး သေ သိပ်းပၢင်ႁူပ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ၊
ၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈ သြႃႇတၵ်ႉၵႃႇတင်းသဵင်ႈ ထႆႇႁၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းႁူမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်တၵ်ႉၵႃႇၸဝ်ႈတႃႇၼလူင် မႄႈဢွၵ်ႇလွႆၵျွၵ်းႁိူင်းၼၢင်းၼုမ်ႇ ဢဝ်သၢင်ႇၵၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃႈ ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႅပ်ႈၼၼ်ႉသေ ယုၵ်ႉၵၢပ်ႈလူႇတၢၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၵူႈတူၼ်ၵူႈပႃးၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ၊ ၵုသူဝ်ႇၼႃးမုၼ် ဢၼ်လႆႈပွင်ႁဵတ်းပွင်သၢင်ႇၵႂႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ဢၼ်ၵမ်ႉဢၼ်ထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇႁွတ်ႈထိုင်တီႈၵတ်းတီႈယဵၼ် ၊ လွင်ႈဢၼ်ၵၢင်ၸႂ်သၼ်တ ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းႁွတ်ႈ၊ ၸဵဝ်းပဵၼ်ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၵူႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းသၵ်းၵမ်းလူၺ်ႈတႃႉၼေႃး ႉႉႉႉႉ


ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = 4