ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၶၢဝ်ႇလီ ၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ၺႃၼၼ်တ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပေရတေၼိယ၊ ဝဵင်းၵၼ်ႇတီႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 December 2018 ၊ ႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃၼၼ်တ ဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူးလူင် Ph.D  တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပေရတေၼိယ၊ ဝဵင်းၵၼ်ႇတီႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 6