ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ထမ်မသႃမိ D.Phil (Oxford) လႄႈ ပၢင်ၵုမ် ၸၢဝ်းထေရဝႃႇတ ၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26 November 2018 ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ပၢၼ်ႇ တရၼႃႇယၵေႇ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉၶဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ထႆႇႁၢင်ႈ မီႇတီႇယႃႇ – ၸဝ်ႈၶူးၸႃရိတ်တ လၢႆးၶႃႈ

ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈ ႁူင်းသဝ်း Hotel Galadari, Sri Lanka, ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဝႆႈသႃၵၼ်ႇတေႃးသေ ၸွႆႈၵၢၼ်ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉ တေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ငၢႆႈငႅမ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅင် ၵွၼ်တိၺ်ၺ (မိူင်းသူႈ) ႁဵတ်းၵေႃႉၵႅမ်တူဝ် ၸဝ်ႈၶူးလူင်သေ ၸဝ်ႈၶူးၸႃရိတ်တ (လၢႆးၶႃႈ) ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇထႆႇႁၢင်ႈ ဢဝ်တီႈမၢႆတွင်း မီႇတီႇယႃႇၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ထႆႇႁၢင်ႈ မီႇတီႇယႃႇ – ၸဝ်ႈၶူးၸႃရိတ်တ လၢႆးၶႃႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = 2