လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ သုတ်ႇမုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ဢႃႇယုထူၼ်ႈထိုင် 54 ပီတဵမ်

ႁၢင်ႈၽၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ဢႃႇယုထူၼ်ႈထိုင် 54 ပီတဵမ်၊ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ၊ လႄႈ တီႈၵွင်းမူးၵေႇလၼီယ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ ပေႃးတေယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းလီၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပွတ်းၼႂ် တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇမႆႉ လႄႈ မွၵ်ႇ ၼမ်ႉၾႆးတဵၼ်းသေ ၵၢပ်ႈလူႇတၢၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ လူႇတၢၼ်းပပ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ် ၊ တီႈဝတ်ႉဝႃး ဢွင်ႈတီႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၽူႈသိုပ်ႇပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ သုတ်ႇမုၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ၊ ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈၽေၵုသူဝ်ႇပၼ် ဝေႇၼေယသတ်တဝႃႇ တင်ႈသဵင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵမ်ႉထႅမ် ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈၶူးလူင် ပေႃးတေယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။
ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေတီႈမၢႆတွင်းၶိုတ်းတၼ်း ၸွမ်းယၢမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈထႆႇ Facebook Page-Live ၵမ်းသိုဝ်ႈၸွမ်း ပႃးထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးလူင်ၼႆႉ လႆႈတၢၼ်းပႃးငိုၼ်းထုၼ်း ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း လူႇတၢၼ်းမႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းပီ 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ထႅမ်သၢင်ႈပႃႇရမီႇၵုသူဝ်ႇလူင် ဢၼ် ၼိုင်ႈယူႇတႄႉတႄႉယူႇယဝ်ႉ။


ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

58 − 53 =