မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ မႄႈဢွၵ်ႇၼၢင်းမျုႉၸိင်ႇ (သုထမ်ႇမသိင်ႇၵီႇ) တၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမသႃရႃလင်ၵႃရ ၵၢပ်ႈသွမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 November 2018 ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမသႃရႃလင်ၵႃရ (ၶိူဝ်းလီ)၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇ ရႃႇမ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇ ၼၢင်းမျုႉၸိင်ႇ (သုထမ်ႇမသိင်ႇၵီႇ) ႁူင်း ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁေႃ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။
တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၵၢပ်ႈမွၵ်ႇၼမ်ႉၾႆးတဵၼ်း၊ ၸဵမ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ သေ ယၢတ်ႈၼမ်ႉၶွမ်ႈတဝ်ႈယဝ်ႉ၊ တၢၼ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ Rs. 10000 ၊ လိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်းပႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တီးဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ၊ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။


ၵုသူဝ်ႇမီးတီႈၼႆႈ ႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်းသဵင်ႈသၵ်းၵမ်းလူၺ်ႈတႃႉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

85 − = 80