ၶၢဝ်ႇလီ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလီငၢမ်းယဝ်ႉ

ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မုင်ႈမွင်းလႄႈ ၶႂ်ႈႁၼ် ၶႂ်ႈမီးယူႇၼၼ်ႉ ၵမ်းၼႆႉထိုင်မႃးၵမ်းႁဝ်းႁႃး လႆႈႁၼ်မႃးယဝ်ႉၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းႁိုင် မွၵ်ႉ 9 – ပီ၊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ယၢမ်ႈလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄမႃးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ ၊ မိူဝ်းဝၼ်းထိ 14 November 2018 ၼၼ်ႉ တႄႇပိုၼ် ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလီတွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ တေပဵၼ်မႃး ဝႅပ်ႉၼႃႈလိၵ်ႈတႆးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပေႃးမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်မႃးထိုင်ၸၼ်ႉၼႆႉၼႆႈ ၽူႈၵတ်ႉၽၢႆႇ IT တႆး သြႃႇၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း လႄႈ  Kyi Phyo Htet  ၶဝ် ဢၼ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸွႆႈၵၼ်မႃးၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ ပိုင်ႈဢိင်ၵၼ်မႃး ၵူႈသမ်ႇသႅင်ပိူင် ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်မႃးႁၢၼ်ႉၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းတူၺ်းတီႈၼႂ်းၼႆႉ  ၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး  ၼႆႉလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ၊ ႁႂ်ႈပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်လႆႈၵမ်းလဵဝ်လႄႈ တႄႇၼႆႉၵႂႃႇ တေလႆႈႁၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း လွင်ႈတၢင်းၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။


ပေႃးဝႃႈ ဢဝ်လွင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဝီႇၶီႇၽီးယႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်တုမ် မျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉဝႃႈၸိုင် ပဵၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးထူၼ်ႈသွင်ယဝ်ႉ သေ  ပေႃးဢဝ်  project  ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဝႃႈၸိုင် ပဵၼ်ဝႆႉ ထူၼ်ႈသၢမ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ 


ၶဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

60 + = 67