မၢႆတွင်း ၸဝ်ႈၶၢဝ် ဢိသ်ၸရိယဝမ်သီ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၼ တၢင်းလီပၼ် ပေႃႈမႄႈ သွင်ၸဝ်ႈသွင်ပႃး တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 October 2018 ၸဝ်ႈၶၢဝ် ဢိသ်ၸရိယဝမ်သီ ႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇ ၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ပေႃႈၸဝ်ႈၵေးၸူး လုင်းထမ်းသွႆႈသႅင်၊ ဢႃႇယု 82 (သဵင်ႈလႆႈ 4 လိူၼ်) မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး ၼၢႆးထမ်းသွႆႈသႅင်၊ ဢႃႇယု 82 (သဵင်ႈလႆႈ 1 ပီ) ဝၢၼ်ႈတမ်းၶွၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သွင်ၸဝ်ႈသွင်ပႃး ဢၼ်လႆႈလုႁၢႆ သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ
1ႉ တၢင်ႇသွမ်းၶမ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈ
2ႉ လူႇတၢၼ်းငုိၼ်းၵွင်ၵၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ US$ 200
3.ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ သွမ်းၼႂ်၊ သွမ်းဝၼ်း
4ႉ တၢၼ်းပပ်ႉလိၵ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈၶၢဝ် 10 ၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇယူႇယဝ်ႉ။


ၵုသူဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇ​​ပေႃႈမႄႈ မဵတ်ႉတႃႇလုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ်ဝႆႉၼိူဝ်​​ပေႃႈမႄႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတႅၵ်ႈလိူင်းလႆႈ မဵတ်ႉတႃႇ​​ပေႃႈမႄႈဢၼ်မ်ဝႆႉၼိူဝ်လုၵ်ႈလၢင်း​​သေတႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထဵမ်ၵုသူဝ်ႇၼႃးမုၼ် ႁႂ်ႈ​​ပေႃႈမႄႈႁဝ်း မီးတင်းၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ​​သေၵမ်းလူၺ်ႈတႃႉ။


ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 47 = 52