ၽိုၼ်လိၵ်ႈ တမ်ႇၼွႆႉဢူၵ်းမွင်ၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈသြႃႇၵလျုၼဝမ်သ ဝတ်ႉသွၼ်ထမ်း ၵျွင်းယွတ်ႈ၊ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 − = 17