လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး လွတ်ႈပရိတ်ႈယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 August 2018 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတိူင်းၵႃး ပေႃးတေလႆႈမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ထႆႇႁၢင်ႈ။ ။ၸိူင်းၶမ်း – သီႇပေႃႉ


ၸဝ်ႈသြႃႇၵႃလိၼ်တ (ဢေႃးဝႃႇတႃၸရိယ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ) လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃယၵၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈမီးလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ႈပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် သေ ယိူင်းၸူးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈတူၵ်းၵိၼ်းယူႇ၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈ ဢမ်ႇမီးၽွမ်ႉႁွမ်ႈၵၼ်၊ လွင်ႈမီးထၢင်ႇထိူမ် ၼိူဝ်ၵၼ်၊ လွင်ႈသေႉၼႄးၵၼ် တႄႇၵႂႃႇ ၽေးၶဵၼ်လူင်ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်မီး ပေႃးတေလူတ်းယွမ်းလူင်း၊ လွင်ႈၾႆးသိုၵ်းသိူဝ် ပေႃးတေဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇဝႆးဝႆး တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢၼ်လႆႈမီးႁွၼ်ႉမႆႈယူႇ ၼႂ်းၸႂ်ၼႂ်းဢူၵ်းတင်းသဵင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸဵဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၸူး လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်မႃးဝႆးဝႆးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ


လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မီးလွင်ႈၸႂ်ၸေတၼႃႇ မဵတ်ႉတႃႇၼိူဝ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈသေ လႆႈလွတ်ႈႁေႃး –
မိူၼ်ၼင်ႇ-
1ႉ သမၼ်တႃ တႄႇၵႂႃႇ မင်ၵလသုတ်ႈ
2ႉ ရတၼသုတ်ႈ
3ႉ မဵတ်ႉတသုတ်ႈ
4ႉ ဢႃတႃၼႃတိယသုတ်ႈ
5ႉ ပုပ်ႉပၼ်ႁသုတ်ႈ
6ႉ ဢုပ်ႉပႃတသၼ်တိသုတ်ႈ
သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ သိပ်းၼႃႈမိူင်း ၊ ၵၼ်ႇတေႃးရတၼႃႇသၢမ်ၸဝ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၼင်ႇသမႃထိတူဝ်ၼိမ်ၸႂ်ၼိမ် 10 မဵတ်ႉသေယဝ်ႉ၊ ၵၼ်ႇတေႃးတူၼ်ၶမ်းၸဝ်ႈၶူးဝႃးသေ လူပ်းလင် ထႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ်ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းသိမ်းပၢင်ၵႂႃႇယူႇ ယဝ်ႉ။ 


ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 54 = 59