ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈၶူးမႁေႃသထႃလင်ၵႃရႃၽိဝမ်သ ဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉ PhD တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပေႇရတၼီယ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25 May 2018 ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးမႁေႃသထႃလင်ၵႃရႃၽိဝမ်သ လႄႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးၸူပ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉၸုမ်ႈၶူး PhD တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ် ပေလတၼီယ ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ ဢၼ်လႆႈမီးလွင်ႈတူဝ်ထူပ်းမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်လႆႈ လတ်းၶၢမ်ႈတၢင်းယၢပ်ႇယၢၵ်ႈမႃး ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်မၢင်မဵဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇထၢင်ႇသေလႆႈၺႃးမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ် ဢၼ်ႁဝ်းထၢင်ႇဝႆႉ မၼ်းၵေႃႈၵဵဝ်ႇၸွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတေ ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈၸၼ်ႉလိၵ်ႈ PhD ၼႆႉ လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈၼမ်မွၵ်ႉလႂ် ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၼၼ်ႉ သြႃႇၶဝ်ႁဵတ်းႁိုဝ် ၵူတ်ႇထတ်းလိၵ်ႈဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆ သေ လၢတ်ႈၼႄ ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်တၢင်းႁူႉႁၼ် တီႈၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ၸဝ်ႈၶၢဝ်ၶဝ် ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇၼၼ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မီးတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ဢၼ်လီမၢႆလီတွင်းယူႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တႅမ်ႈမၢႆတွင်းဝႆႉ ၽႂ်ၽႂ်မၼ်းမၼ်း

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးမႁေႃသထႃလင်ၵႃရႃၽိဝမ်သ ၶႆႈၼႄလွင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး Shan State Buddhist University (SSBU) လႆႈပိုတ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈလႂ် ၊ ပိုတ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လႆႈႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸၼ်ႉ M.A & PhD မီးၵႂႃႇလၢႆၸဝ်ႈလၢႆၵေႃႉတႄႇၵႂႃႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢၼ်လႆႈဢဝ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး မႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄ ၸဝ်ႈပီႈၼွင်ႉဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇၼႆႉ ပေႃးတေမီးႁႅင်းၸႂ်ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးယိူင်းဢၢၼ်းႁင်းၶေႃ မိူဝ်းၼႃႈၵိုမ်းၵိုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ၊ ထႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် တီႈမၢႆတွင်း

ဝၢႆးၼၼ်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶူးမႁေႃသထႃလင်ၵႃရႃၽိဝမ်သ သိုပ်ႇပၼ်ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ပၼ်ၶေႃႈသင်သွၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵႂႃႇ (ဢွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးၸႂ်သွင်ၸႂ်ၶႃႈ၊
1. ၼမ်ႉၸႂ် 2. ၶတ်းၸႂ် ၼႆၶႃႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီး ယုမ်ႇသီႇယုမ်ႇ
1. ယုမ်ႇႁဝ်း 2. ယုမ်ႇပိူၼ်ႈ 3. ယုမ်ႇၼႃႈၵၢၼ် 4. ယုမ်ႇၽွၼ်းပၢင်ႈ ၼႆသေ) ဝၢႆးၼၼ် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈ ၶူးမႁေႃသထႃလင်ၵႃရႃၽိဝမ်သ သေ သိမ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။
ဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလီတွၼ်ႈတႃႇ ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ တႆးႁဝ်းၸမ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 05 June 2018 မႃးၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူး မႁေႃသထႃလင်ၵႃရႃၽိဝမ်သ တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ PhD တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပေလတၼီယ၊ တီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 5 =