တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ၸဝ်ႈဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ B.A, M.A & Diploma ၼႂ်းပီ 2018

တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ လွင်ႈဢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈဢဝ်ႁဵၼ်းဢဝ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၸူပ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉ B.A, M.A & Diploma ၵႂႃႇ ၼႂ်းပီ 2018 ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတႆးႁဝ်းၵေႃႈ တေႃႈၸူပ်းပူၼ်ႉ/ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉ M.A (23) ၸဝ်ႈ၊ Diploma (9) ၸဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸၼ်ႉ B.A ၼႆႉတႄႉ တေလႆႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇပီယူႇယဝ်ႉ


ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + = 13