ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းဝႆႈၽြႃး မူႇၸေႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း

     မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04 May 2018 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႄႈ ၸုမ်းဝႆႈၽြႃး မူႇၸေႈ ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇ ၸေႃတိၵ ၊ ဝိႁၢၼ်ႇပၺ်ႇၺႃႇရႃမ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ မႃးဝႆႈၽြႃး၊ ဢွင်ႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယၢမ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ (ႁွင်ႉ) မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၼၼ်ႉလႄႈသင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မီးသုၼ်ႇလီ မႃးႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ဢၼ်
လႆႈမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇတီႈ ၵုၼ်သီႇႁူဝ်ႇယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈႁူမ်ၸူမ်းသိူဝ်း တႄႉတႄႉ၊ ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမႃလင်ၵႃရ ႁဵတ်းပဵၼ်ၽူႈၶပ်းပၢင်သေ ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸၢမ်း –
1 – တၵ်ႉၵႃသထႃးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႇတေႃး ရတၼႃႇသၢမ်ၸဝ်ႈ တမ်ႈတီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ၊
2 – တုင်းထွမ်ႇဢဝ် ၶေႃႈသင်ႇသွၼ် တမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၵႃလိၼ်တ (ဢေႃဝႃႇတႃၸရိယ)
3 – ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်တႃသီရ (ၼႃႇယၵ သင်ႇၶတႆး) သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး
4 – သင်ႇၶ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တင်းသဵင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတူဝ်
5 – တၵ်ႉၵႃသတ်ႉထႃး ႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ တမ်ႈတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ
6 – တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တၢၼ်းလူႇၶူဝ်းလူႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ
7 – ဢွၼ်ၵၼ်ႇတေႃးလူပ်းလင်
8 – သြႃႇတၵ်ႉၵႃႇ တင်းသဵင်ႈ လွတ်ႈႁေႃး ပုတ်ႉထသႃသၼံၸိရံတိတ်ထတု သၢမ်ၵမ်းသေ ႁူပ်ႈသိမ်းပၢင်
9 – ထႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် တီႈမၢႆတွင်း –
မီးယူႇလၢႆၶၵ်ႉလၢႆတွၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − = 9