ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီ ပပ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ မၢႆ-19 ၼႂ်းပီ 2017 ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပပ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းၵူႈပီပီၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းလၢၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ဢၼ်ပီႈၼွႁဝ်းၶဝ်ပႂ်ႉဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃယဝ်ႉၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူႈငဝ်းလၢႆးမီးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇ မွၵ်ႉသၢမ်လိူၼ်ၼႆႉၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈပွင်ႇၸႂ်ပၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပပ်ႉၼႆႉ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ၊  ယဝ်ႉ မၢႆ – 19 ယဝ်ႉၼႆၶႃႈ၊ ၵူႈပီပီတႄႉ ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ် December ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပီၼႆ မီးလွင်ႈတၢင်းၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇယူႇဢေႃႈ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

25 − 18 =