ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႄႈ ၸုမ်းဝႆႈၽြႃး ၸဝ်ႈသြႃႇပၼ်တိတ ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 March 2018 ၸင်ႇမီး ၸဝ်ႈသြႃႇ ပၼ်တိတ ( ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး)၊ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ သေ ၸုမ်းတၵ်ႉၵႃႇသထႃးၶဝ် လွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် မႃးဝႆႈၽြႃးပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇလႄႈ မႃးဝႆႈပႃးၶဵဝ်ႈၵႅဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ
လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ မႃးသူႇၸႂ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇပႃးၵေႃႈဝႃႈလႄႈ မႃးၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉ မၵုတႃႇရႃႇမ ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ လႆႈဝႃႈပဵၼ် ၵႃႇလ တႃႇၼ ၼႆယဝ်ႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝႆႈၽြႃး၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇတႃႇၼပႃႇရမီႇ မိူင်းၼမ်ႉၼိုင်ႈယွတ်ႇယဝ်ႉ။ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇပၼ်တိတ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇသေ လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်သေ  ၸဝ်ႈသြႃႇပၼ်တိတၵေႃႈ ဝၢႆးသေမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈသီႇႁူဝ်ႇၼႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းႁွတ်ႈ မီးၵႂႃႇႁူၵ်းပီယဝ်ႉၼႆလႄႈ ဢၼ်လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၶိုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၼႆႉၵေႃႈ မီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းယူႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ၶေႃႈသင်ႇသွၼ် တမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈပီႈၼွင်ႉၶဝ် ” ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈၶတ်းၸႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉပိူင်လူင်မၼ်းသေ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇၶႃႈ၊ ယၢပ်ႇၸႂ်လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ လွင်ႈလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉလႄႈသင် ယႃႇၸႂ်လဵၵ်ႉ ယႃႇၸႂ်တူၵ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈထိုင်တီႈ ယိူင်းမၢႆၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇၶႃႈ၊ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇၸိုင် ဢၼ်ၵိုတ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေမႃးၸွမ်းၽၢႆႇလင်မၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ” တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းမႃးပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းမႃးပႆ ယၢင်ႈၸွမ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမၢႆ လီတွင်းၵႂႃႇယူႇတႄႉတႄႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼႆသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ  ဢၼ်ပဵၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၵေႃႈ ၸင်ႇမီးတၢင်းၶူဝ်းတွၼ်ႈ၊ တွၼ်ႈပၼ် တီႈၸုမ်းဝႆႈၽြႃးၶဝ်ၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း သြႃႇတၵ်ႉၵႃႇ ဢွၼ်ၵၼ် ယၢတ်ႇၼမ်ႉၶွမ်ႈမူၺ် ၸႅၵ်ႇဝႃႈၵုသူဝ်ႇ ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းသေ ၶိုၼ်းၵၼ်ႇ တေႃးၸဝ်ႈသြႃႇသေ လွတ်ႈႁေႃး ပုတ်ႉထသႃႇသၼမ် သီရံ တိတ်ထတု (3) ၵမ်းသေ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵေႃႈ ႁူပ်ႈသိမ်းပၢင်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 + = 42