ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢၼ်လႆႈၸူပ်းပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉ M.A & B.A

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03. 12.2017 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သႃႇသၼ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သႃႇသၼ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ မီးပၢင်ၼွပ်ႈပၼ်ၸုမ်ႈၶူး M.A လႄႈ B.A ၼႆလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈတႆး ႁႃႈတူၼ်ႁူၵ်းပႃး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈပႃးၼႆယူႇယဝ်ႉဢေႃႈ။

ဢၼ်ပဵၼ်တၵ်ႉၵႃႇသထႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၶဝ်ႈၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈမႃးႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်း လၵ်းလႅမ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈၸိုၼ်ႇမႃးပီႈယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသထႃးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈတီႈ ဝတ်ႉတႆးၵဝ်ႇလၵ်း ၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေဢၼ်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶူဝ်းတွၼ်ႈ တီႈမၢႆးတွင်းတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈၸဝ်ႈတႄႉ မီးပႃးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ သွင်တူၼ်သွင်ၸဝ်ႈ ၊ ဢဝ်တၢင်းႁူဝ်ၶေႃႈ ၼိုင်ႈၸဝ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ်သေ တၢၼ်ႈၶႆႈၸႅၵ်ႇၽႄတၢင်းႁူႉၵႂႃႇတီးဝတ်ႉတႆးၵဝ်ႈလၵ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ 1. ၸဝ်ႈၶူးဢႃၸေယ (မိူင်းယေႃ) ဢဝ်တၢင်းႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ  ”ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ”   လႄႈ

2. ၸဝ်ႈပၼ်တိတ တုၸၢႆး (ၵဵင်းတုင်) ဢဝ်တၢင်းႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ “တၢင်းၶတ်းၸႂ်” ၼႆၼၼ်ႉသေ တၢၼ်ႈၶႆႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

65 − 58 =