ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ႁေႃးတြႃး တမ်ႈတီႈပၢင်ၸႃႇပၼ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ထမ်ႇမေႃးတယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ လိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း (07ႉ08ႉ2017) ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၼင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်သေ လႆႈၵျွုႉတဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၊

တွၼ်ႈတႃႇ ႁေႃးတြႃး ပၢင်ၸႃႇပၼ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ဝတ်ႉထမ်ႇမေႃးတယ ၽတ်တၼ်တ ဢႃၸေယ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈ (11ႉ07ႉ2017) ၼၼ်ႉသေ

ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈထမ်းတြႃး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း) ၼႆသေ မဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် တၵႃႇသထႃးၶဝ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႇယၵ သင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸင်ႇလႆႈတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ တင်းသဵင်ႈသေ တၢၼ်းငိုၼ်းထိုင်တီႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ဝတ်ႉထမ်ႇမေႃးတယ ၽတ်တၼ်တ ဢႃၸေယ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ (1000000) သိပ်းသႅၼ်၊

ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၶူးသုၸႃတ (ၸဝ်ႈတုလဝ်း) တၢင်တူဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇသေ ယွင်ႈၵၢပ်ႈဢၢပ်ႈထိုင် တမ်ႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၢင်ၸႃႇပၼ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ၽတ်တၼ်တ ဢႃၸေယ ဝတ်ႉထမ်ႇမေႃးတယ ယူႇဢေႃႈ။

ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ ႁေႃးဝႆႉဢၼိၸ်ၸတြႃးၼႆလႄႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၵႃႈလႆႈပဵၼ်ဢၼိၸ်ၸတြႃးလၢႆလၢႆယူႇယဝ်ႉ၊ တေႃႈၼင်ႇၼၼ် သြႃႇၸဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼိၸ်ၸတြႃးၸွမ်းသၽႃႇဝ လေႃးၵလူင် ဢၼ်ၽႂ်ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇဝႄႈလွတ်ႈၵၢင်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵေႃႈ တေႃႈလႆႈပဵၼ်မႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈမၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆ သေတႃႉၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇလွတ်ႈလိူဝ်လႆႈ၊ သူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ၸဝ်ႉၸဝ်ႉႁိုဝ်လႃႈလႃႈ၊ ၸဵဝ်းၸဵဝ်းႁိုဝ်ၼၢၼ်းၼၢၼ်း ဢမ်ႇၵၢၼ်းႁႃမၼ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵၢၼ်းႁႃႁဝ်းမႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းၵူၼ်း ၵူႈႁူဝ်မူၼ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈသတိၽႂ်ၽႂ် မၼ်းမၼ်းၵႂႃႇသေၵမ်းလူၺ်ႈတႃႉ။

 

ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ဢၼ်လႆႈမႃးဢဵဝ်ႇတူၺ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၼႆႉယူႇၵူႈၵေႃႉၵေႃႉ ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈဢေႃႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = 2