လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ လူႇတၢၼ်းယိူင်းၸူးပၼ် မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ၼၢႆးသူၺ်ႇၵျွင်းဢီႇသၢဝ် ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၼိုင်ႈလိူၼ်တဵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24.07.2017 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ လူႇတၢၼ်းယိူင်းၸူးပၼ် မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ၼၢႆးသူၺ်ႇၵျွင်းဢီႇသၢဝ် ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၼိုင်ႈလိူၼ်တဵမ် ၊

ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်ႈသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၵႃလိၼ်တ (မိူင်းၵၢဝ်) ဢၼ်ႁူဝ်တၢင်ႇသွမ်း တမ်ႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈ၊ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇထိုင် ဝေႇၼေယတုၶိတ သုၶိတတင်းသဵင်ႈသေ  ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶ သွမ်းၼႂ် (ၶဝ်ႈၼဵဝ်ၼိုင်ႈ) ၊

ၸဝ်ႈၶူးသေႃၽိတ (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) တၢင်တူဝ် ၸိူဝ်းလုၵ်ႈလၢၼ်တင်းသဵင်ႈ (ဢၼ်ယိူင်းၸူးမႄႈဢွၵ်ႇလူင် ၼၢႆးလွႆသူၺ်ႇၵျွင်းဢီႇသၢဝ် ) ဢၼ်မီးယူႇမိူင်းတႆးသေ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ် USD 300 တမ်ႈတီႈ ၼႃႇယၵ ႁူဝ်ၼႃႈသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ထိုင်မႃး ၵၢင်ၼႂ် 11:00 မူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈၸင်ႇဢဝ် တင်းၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ ၵရုၼႃႇ ယႂ်ႇၵိုၼ်းသေ လွတ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသုတ်ႈ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃ ၼႃႈပႆႇသုင်းသွမ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇဢေႃႈ၊

ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼၢႆးလွႆသူၺ်ႇၵျွင်း ဢီႇသၢဝ်ၵေႃႈ သင်ဝႃႈၵႂႃႇထိုင်ႁၢႆႉ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၸူးတီႈလီ သင်ဝႃႈထိုင်ၵႂႃႇတီႈလီၼႆသေၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈထိုင် တီႈထွတ်ႈတီႈမျၢတ်ႈသေၵမ်းလူၺ်ႈတႃႉၼေႃး။

ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

81 + = 83