ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃးၶူမ် မွင်ၸႂ်ၸွမ်း သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ꧤၻ်ၻၼ်တ ဢႃၸေယ ၊ ဝတ်ႉထမ်ႇမေႃးတယ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

67 − 62 =