လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးသိုပ်ႇမိုတ်ႈၼႄႉၼမ်းပပ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သီရိၸယဝတၼပူရ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ (19/06/2017) လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပၢင်ပွႆးသိုပ်ႇမိုတ်ႈၼႄႉၼမ်းပပ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သီရိၸယဝတၼပူရ University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ်ပိုတ်ႇပၼ်တီႈၵႂၢင်ႈ (တသပေႃထိ)ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။
ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ၽၢႆႇပႃႇလိ ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝိၸိတ်တထမ်မ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉတႅမ်ႈမၼ်း တေလႆႈဝႃႈပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၾိင်ႈထုင်းလႄႈ လႆႈၸိုဝ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်းၶဝ် ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပပ်ႉဢထၵႃႇထႃႇၼႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉၸွမ်းပိူင်ၶဝ် ၼႂ်းမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇသေ သမ်ႉပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ် ယၢၼ်မႃးပီပွင်း 6 ပၢၵ်ႇပီ ယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်သီရိၸယဝတၼပူရ ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးႁဝ်းၶိုၼ်ႈသွၼ်ဢဝ် ႁဵၼ်းဢဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၽိတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်လင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်ဝႆႉ လင်ၼိုင်ႈယူႇ၊

ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးႁဝ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသွၼ်ဢဝ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵႂႃႇၼၼ်ႉၸမ်း –

ပဵၼ် 1ႉ ၸဝ်ႈသေႃၸိၼ်ၼ (လၢႆးၶႃႈ) B.A ၊

2ႉ ၸဝ်ႈသုပၺ်ၺႃ (မိူင်းပၼ်ႇ) B.A ၊

3ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇသၽ (မိူင်းသူႈ) B.A  ၊

4ႉ ၸဝ်ႈသုၸိၼ်တႃ (လၢႆးၶႃႈ) B.A ၊

5ႉ ၸဝ်ႈသုၸၼ (တၢင်ႉယၢၼ်း) B.A ၸိူဝ်းၶဝ်ၸဝ်ႈႁႃႈတူၼ်ႈႁႃႈပႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုပ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းသင်ႇၶတႆးႁဝ်း ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းသွၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်လင်ၼႆႉယူႇယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် ပပ်ႉဢၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇဝိၸိတ်တထမ်မ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႇ ပၼ်ပပ်ႉ ဢၼ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇဢေႃႈ။>>> ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တၢင်းၶတ်းၸႂ်မီးတီႈလႂ် မၼ်းၵေႃႈတေႃႈမီးၸွမ်းတီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 1 =