ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းၸဝ်ႈၶူးၵုမႃရ ၶမ်းၸိုၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸူမ်ႈၶူး M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သယမ်ႇ University of Siam ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19.6.2017. တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သယၢမ် မီးပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼႆသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းမူတ်းသီႇႁဵင်ၸမ်​​၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးသင်ႇၶႃႇတႆးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၊ ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ ၶမ်းၸိုၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း​​ ဢၼ်ႁဵၼ်းသုတ်း  University of Siam, Bangkok ပီၼႆႉၼၼ်ႉ​​ၵေႃႈ M.B.A. (Master of Business Administration) ၼႆယူႇၶႃႈ၊ ​​ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ ငိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရႁဝ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈ​​ဢေႃႈ၊

မိူဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ ၶမ်းၸိုၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပွၵ်ႈဝၢႆႇသၢႆႇမိူဝ်းမိူင်းတႆးသေ ပွင်ၼႃႈၵၢၼ် ၽႃႇသႃႇ ၊ သႃႇသၼႃႇယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး တီႈတူၼ်ႈတီး၊ Shan State Buddhist University ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶူး ၵုမႃရ ၶမ်းၸိုၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၊ ပွင်ၵၢၼ်ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ၊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်း သေၵမ်းၶႃႈ။

 

ၶၢဝ်ႇမႃးတီႈ >>>https://www.facebook.com/butterflysai.numfa?fref=ufi&rc=p

ၸုမ်းၸိူဝ်း ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသထႃး ဢၼ်မႃးပၼ်ႁႅင်းႁူမ်ၸူမ်းၼၼ်ႉ ထႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းတီႈမၢႆတွင်း

Siam University Commencement Ceremony 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 21 = 27