သင်ႇၶတႆးမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ ( 12ႉ06ႉ2017) လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ႁူမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းသီရိလင်းၵႃ ဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇသေ မၢင်းၸိူဝ်းၵေႃႈ လႆႈလူႉလႆႈဢႃႇယုဢသၢၵ်ႈၵႂႃႇ 100 ပၢႆ ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်လႆႈႁၢမ်းတီႈယူႇၵေႃႈမီးတင်းၵႂႃႇတင်းၼမ်၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ႁၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်လႄႈ ၸိူဝ်းႁဝ်းႁႃး ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉၼင်ႇပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁွမ်ၵၼ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ငိုၼ်းႁူးပီးတင်းသဵင်ႈ Rs. 103000 ပျုးတဵမ်တဵမ်ၶႃႈဢေႃႈ။

သၽႃႇဝ ၽိင်းတိုၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမဵဝ်းဢၼ်ႁၢမ်ႈၵၼ်လႆႈ၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ မိူဝ်ႈပႆႇထိုင်မႃးၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ပေႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းမၼ်း သင်ဝႃႈဢမ်ႇပၢႆးလၼ်းၵၼ်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၽဝၸူဝ်ႈၸၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉထႃႈ

လူင်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးသတိ၊ ဝီရိယယူႇ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵူႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းယူႇ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၵူၼ်းယဝ်ႉ။

<<< သဵၼ်မၢႆၸဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ >>>

>>> ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

ႁႅင်းၸႂ်ၼႆႉ ၽိူဝ်ႇတႃႉပႂ်ႉမုင်ႈပိူၼ်ႈပၼ် တႃႉၶူင်ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉထိသုတ်းယဝ်ႉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

81 + = 85