လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸူပ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉ B.A. ၼႂ်းပီ 2017

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ (23-05-2017) ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈထၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ် သွင်ႁွင်ႈ (Faculty of Humanities & Faculty of Social Sciences) ၶွင် ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႇလၼီႇယ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၸူပ်းပူၼ်ႉ B.A. (General) လႄႈ B.A. (Special) ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးႁဝ်း ဢၼ်ၸူပ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉ B.A. မီးၵဝ်ႈၸဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢၼ်ၸူပ်းလႆႈ Second Class (Lover Division) Honours မီးသၢမ်ၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ –

Second Class (Lower Division) Honours

  1. ၸဝ်ႈၶူးၵုသလ                    (လၢင်းၶိူဝ်း)
  2. ၸဝ်ႈၶူးၵုသလ  တိုၼ်းၶိူဝ်း  (လၢႆးၶႃႈ)
  3. ၸဝ်ႈၶူးဢႃႇၸေႇယ             (လၢႆးၶႃႈ)

Ordinary Pass

  1. ၸဝ်ႈၶူးဢေႃၽႃသ မိူင်းယေႃ
  2. ၸဝ်ႈၶူးၶေမိၼ်တ ၼမ်ႉၶမ်း
  3. ၸဝ်ႈၶူးသုၸိၼ်တႃ တၢင်ႉယၢၼ်း
  4. ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃၸေႃတ လၢင်းၶိူဝ်း
  5. ၸဝ်ႈၶူးသုၼၼ်တ တၢင်ႉယၢၼ်း
  6. ၸဝ်ႈၶူးဢၵ်ၵၺႃၼ လၢႆးၶႃႈ

ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇသုတ်ႈႁူၼ်၊ ဢမ်ႇ ယွမ်းၵၢၼ်ႉ လႄႈ တၢင်းယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်း ၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉတၢင်းသဵင်ႈ မီးတၢင်းႁူမ်ၸူမ်း ပဵၼ်ပီတိၸွမ်း ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၸူပ်းပူၼ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇလီငၢမ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇသုတ်းလႆႈတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶႃႈၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တၢင်းၶိုပ်ႈၼႃႈၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ၸုင်ၸၼ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇ သုင် မီးၵုင်ႇသရေႇၼႃႈတႃ တေႃႇၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးၵုင်ႇသရေႇၼႃႈတႃ တေႃႇတင်းၵမ်ႇ ၽႃႇယူႇၼႆဢေႃႈ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

55 + = 64