ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ မူႇၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ14/05/2017 ပဵၼ်ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈပုၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇႁဝ်းႄတႉႄတႉဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူႇၸႃႇ ၼႆႄလႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းလီမီးမင်ႇၵလႃႇ ယႂ်ႇလူင်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၊ တူၼ်ၶမ်းၸဝ်ႈၶူးလူင် ပူဝ်ႇၽဵတ်ႇသိူဝ်ႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ  ထမ်ႇမသႃႇမိ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉပုတ်ႉထဝိႁႃႇရ ဢွၵ်ႉၽွတ်ႇ ၊  လႆႈယေႃးၶိင်း ပုၼ်ႈတႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ႄလႈ  ဢၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းသီႇရိလင်ႇၵႃႇ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇ တူၼ်မျၢတ်ႈၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း  ၊  ၼႂ်းဝၼ်း ဝိသႃႇၶပူႇၸႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်း ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ ငႆၢးဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈၵိူတ်ႇ  ႁူပ်ႉလႆႈသပ်ႇပၺ်ႇၺုတၺၢၼ်ႇ ႄလႈၶဝ်ႈၸၢမ်ႈမႁႃႇပရိၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႉတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းႁူပ်ႉထူပ်းႄလႈ မဵတ်ႉတႃႇပၼ်ၶေႃႈ ဢေႃးဝႃႇတ တိုၵ်းသူၼ်း ပူၵ်းတိုၼ်ႇ ၸိုၼ်ႇတူဝ်  တီႈၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၸိူဝ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းႁႃတၢင်း မေႃပၺ်ၺႃႇ တမ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ႄလႈပႃႇလိ  ( Buddhist and Pali University ) ၸၼ်ႉၸွမ်ေၵႇလႃႇၼိယႃႉ ဢၼ်မီးယူႇတီႈ မိူင်းလူင်ၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းသီႇရီလင်ႇၵႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵမ်ႈၼမ် ႁွင်ႉဝႃႈၵုၼ်သီႇႁူဝ်ႇ ။

ၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ  ထမ်ႇမသႃႇမိ လႆႈမဵတ်ႉတႃႇပူင်သွၼ်ပႃး လွၵ်းလၢႆးတူၺ်းလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈမေႃဢဝ်တီႈပွင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ႁွင်ႉဝႃႈသႃရ (လွၼ်ႉၵႅၼ်) ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၊ ႄလႈ လႆၢးတႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဝိၶျႃးၵၢၼ်  (Academic )  ပူင်သွၼ်ပၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး  သင်ႇၶဝႃႉ သင်ႇၶမၢၼ်ႈ သင်ႇၶမွၼ်း ႄလႈသင်ႇၶ ၸဝ်ႈယၢင်းၶဝ်ၵႂႃႇ ၊  ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်တီးႁူမ်ၸူမ်းသႃႇထု ဢၼုမေႃးတၼႃႇ ၼိူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ဢၼ်မီးလွၼ်ႉၵႅၼ် ၼႆႉႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

မူႇၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈၵုၼ်သီႇႁူဝ်ႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႉတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ  ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပဵၼ်ၽူႄၼပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း  ပဵၼ်ၽူႈၸီႉႄၼ မေႃႈဢုမ်ငိုၼ်း ဢုမ်ၶမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆၵေႃႇ ပၼ်ၸိူဝ်းသင်ႇၶတႆး ႁဝ်း  တၵ်းေတဢမ်ႇမီးၽႂ်ထဵင်လႆႈ ၊  ယွၼ်ႉဝႃႈ ဝၢႆးသေမၼ်း ၸဝ်ႈလႆႈမႃးႁဵၼ်းႁူႉ  ႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇပႆယၢင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈသိုပ်ႇႁွင်ႉႁႃ ၸူဝ်းဢဝ်သင်ႇၶၸဝ်ႈတႆး  ၸဝ်ႈပီႈ ၸဝ်ႈၼွင်ႉ ၵူႈဝဵင်း ၵူႈတီႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉလိၵ်ႈလၢႆး ႄလႈ ပုၼ်ႈတႃႇေတလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း   တႃႇလႆႈသိုပ်ႇႁဵၼ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ  မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် ထမ်ႇမသႃႇမိ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႅင်းၸႂ် ၊ ငိုၼ်းတွင်း ၊ ၵႃႈဝီႇၸႃႇ ၊ လၢႆးၵႂႃႇ လၢႆးပႆ ၊  လၢႆးယွၼ်းမႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၊ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ ။

ข่าวโดย :  သႅင်ၾႃႉ U.K.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 1 =